Reklama

IDEON (IDE): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy IDEON S.A.

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd emitenta przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku:

UCHWAŁA NR 1/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach, dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Bartłomieja Horosz.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: IDEON S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ.

2. Wybór przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.

5. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2015 r. i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2015 r.,

c) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za 2015 r.,

d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2015 r.

e) zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015 r.

f) pokrycia straty Spółki za 2015 r.,

g) wyboru Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2018,

h) dalszego istnienia Spółki.

7. Zamknięcie obrad ZWZ.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 908 786 tj. 100 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – zero tj. zero % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 3/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki IDEON SA za rok obrotowy 2015 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę: 106 tys. złotych;

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości: (38.034) tys. złotych;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w wysokości: (38.034) tys. złotych;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 38.034 tys. złotych;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2 tys. złotych;

- informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 4/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1, w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu IDEON SA z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 będące składnikiem raportu rocznego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 5/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 6/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 7/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ideon SA w 2015 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2015. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 8/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

.

UCHWAŁA NR 9/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 10/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi GRUDNIOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 11/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Ewie CEREK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 12/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Andrzejowi KONIECZKO absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 13/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok

Na podstawie art. 398, w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki i rozdziału 7 Ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

-skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę: 2.910 tys. złotych

-skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości: (40.890) tys. złotych

-skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia

2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w wysokości: (40.890) tys. złotych

-skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 38.034 tys. złotych

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę: 56 tys. złotych

- informację dodatkową oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 14/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 §2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 będące składnikiem raportu skonsolidowanego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 15/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2015 rok

Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: strata Spółki za rok 2015 w kwocie 38.034 tys. zł. zostanie pokryta z zysku Spółki przyszłych okresów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 908 786 tj. 100 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – zero tj. zero % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

,

UCHWAŁA NR 16/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2018

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Ireneusza Nawrockiego jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2018.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 17/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2018

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Ewę Cerek jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2018.

UCHWAŁA NR 18/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2018

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Włodzimierza Grudzień jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2018.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 19/06/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2018

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Adama Szotowski jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2018.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 20/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2018

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Andrzeja Konieczko jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2018

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 881 131 tj. 99,92 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,08 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

Uchwała numer 21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art.397 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 35 908 786 głosów ważnych z 35 908 786 akcji, co stanowi 10,45 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 35 908 786 tj. 100 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – zero tj. zero % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-30Ireneusz KrólPrezes ZarząduIreneusz Król
2016-06-30Mariusz JabłońskiWiceprezes ZarząduMariusz Jabłoński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »