Reklama

ABPL (ABE): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki - raport 16

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2016 r.:

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 7 466 020 ważnych głosów z 6 153 020 akcji, które stanowią 38,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 466 020 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 1/2016, o treści:---------------

Reklama

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Iwonę Przybyło. ----------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 2/2016, o treści:--------

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

Krzysztofa Kucharskiego . ------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 3/2016, o treści:-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 4/2016, o treści:-------

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015/2016 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 5/2016, o treści:-------

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2015/2016 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015/2016. ------------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 6/2016, o treści:-------

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna” za 2015/2016 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2015/2016.-----------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 7/2016, o treści:-------

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2015/2016, w kwocie 50 901 543,91 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 91/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. ---------------

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, w którym oddano 6 514 791 ważnych głosów z 6 514 791 akcji, które stanowią 40,25 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 6 514 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 8/2016, o treści:------------------------------------------

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.---------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 9/2016, o treści: ------

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 10/2016, o treści: -----

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 11/2016, o treści: -----

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 7 466 020 ważnych głosów z 6 153 020 akcji, które stanowią 38,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 466 020 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 12/2016, o treści:-----------------------------------------

Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 13/2016, o treści: -----

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 14/2016, o treści: -----

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 15/2016, o treści: -----

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 16/2016, o treści: -----

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015r.--------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 17/2016, o treści: -----

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 18/2016, o treści: -----

Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.-------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 19/2016, o treści: -----

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.-------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 20/2016, o treści: -----

Uchwała nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.-------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za”, 0 głosów "przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 21/2016, o treści: -----

Uchwała nr 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.---------------------------------------------------------------------------------------------

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-13Andrzej PrzybyłoPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »