Reklama

BERLING (BRG): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Berling S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 23 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Reklama

Uchwała nr 1

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia pana Jakuba Roberta Wołczaskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o przyjęciu porządku obrad

"Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 26.05.2017 r., zmieniony 5.06.2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2016

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2016

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2016. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 członkowi zarządu spółki

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 członkowi zarządu spółki

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków vice prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 członkowi zarządu spółki

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków vice prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o zmianie uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 5 sierpnia 2016 r.

o utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji wyemitowanych przez spółkę (tzw. akcji własnych)

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zmienić treść uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 5 sierpnia 2016 r., w ten sposób, że dotychczasowa treść uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"Niniejszym, na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z art. 348 § 1 k.s.h., nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:

Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 34.500.000 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 k.s.h.

Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty 34.500.000 zł (trzydzieści cztery miliony pięć pięćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o przeznaczeniu kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

"Na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. oraz art. 348 § 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę 2.630.647,65 (dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za wnioskiem zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2016

"§ 1

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2016 zysk w wysokości 2.634.412,35 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwanaście złotych i trzydzieści pięć groszy) oraz część kapitału zapasowego w wysokości 2.630.647,65 (dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) zwyczajne walne zgromadzenie spółki:

a) w części w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) na każdą akcję spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy;

b) dzień dywidendy ustala na 11 lipca 2017 roku,

c) termin wypłaty dywidendy ustala na 19 lipca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej

oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2016

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2016 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

członkowi rady nadzorczej spółki

"Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

członkowi rady nadzorczej spółki

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

członkowi rady nadzorczej spółki

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

członkowi rady nadzorczej spółki

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

członkowi rady nadzorczej spółki

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

członkowi rady nadzorczej spółki

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Annie Berling (poprzednio: Jarosińskiej) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 444 000 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostało oddanych 28 965 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o zmianie wynagrodzeń członków rady nadzorczej pełniących funkcje członków komitetu audytu

"Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala następujące wynagrodzenie członków komitetu audytu:

a) przewodniczący komitetu audytu – 800 zł (osiemset złotych) za każdy udział w posiedzeniu komitetu audytu,

b) członek komitetu audytu – 400 zł (czterysta złotych) za każdy udział w posiedzeniu komitetu audytu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-23Hanna BerlingPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »