Reklama

COMP (CMP): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 29 czerwca 2018 roku - raport 28

Raport bieżący nr 28/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 30 maja 2018 roku (raport bieżący 18/2018). Na WZ podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Stanisława Wojnara.

Reklama

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: (i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, (ii) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.

8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2017 roku.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna

za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 658.027 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy złotych);

- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 4.323 tys. zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych - 4.323.454,77 cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 77/100 złotych) oraz ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 4.323 tys. zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.323 tys. zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. o kwotę 14.699 tys. zł (czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

- dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hallandale Sp. z o.o. w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.560.776,55 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć 55/100) złotych;

- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2.918.134,33 (dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści cztery 33/100) złotych;

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.886.670,

- głosów "Przeciw” uchwale – 168.595,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej COMP

w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2017, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 848.769 tys. zł (osiemset czterdzieści osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 677 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 1.169 tys. zł (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 677 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 1.815 tys. zł (jeden milion osiemset piętnaście tysięcy);

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz

wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP S.A. w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2017, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 4.323.454,77 (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 77/100) złotych zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 10/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto Hallandale Sp. z o.o za rok obrotowy 2017 w kwocie 2.918.134,33 (dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści cztery 33/100) złotych zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 11/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wąsowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2018 oddano:

- ogółem głosów – 2.969.039 (ważne głosy oddano z 2.969.039 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,17% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.969.039,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jackowi Papajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Włodzimierzowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2018 oddano:

- ogółem głosów – 2.451.314 (ważne głosy oddano z 2.451.314 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 41,42% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.451.314,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Stanisławowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Stanisławowi Markowi Bagińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Hallandale Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 3.055.265,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Papajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2018 oddano:

- ogółem głosów – 2.451.314 (ważne głosy oddano z 2.451.314 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 41,42% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.365.088,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 86.226,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Należytemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.969.039,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 86.226,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Bogutynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.969.039,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 86.226,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 22/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Hausnerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.969.039,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 86.226,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 23/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.969.039,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 86.226,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 24/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojnicz absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.969.039,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 86.226,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 25/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2018 oddano:

- ogółem głosów – 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.969.039,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 86.226,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 26/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Dzia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »