Reklama

COMP (CMP): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 28 czerwca 2019 roku - raport 26

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 31 maja 2019 roku (raport bieżący 22/2019). Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2019 z dn. 31 maja 2019 roku. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Reklama

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.

8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Comp Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 714.876 tys. zł (siedemset czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);

- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 17.929 tys. zł (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 17.929 tys. zł (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.810 tys. zł (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. o kwotę 3.205 tys. zł (trzy miliony dwieście pięć tysięcy złotych);

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 934.943 tys. zł (dziewięćset trzydzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 55.680 tys. zł (pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 55.773 tys. zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 17.602 tys. zł (siedemnaście milionów sześćset dwa tysiące);

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz

wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej Comp Spółka Akcyjna z działalności w roku 2018, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 17.927.882,77 PLN (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 77/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia o przeznaczeniu ww. zysku:

1. w części, tj. w kwocie 4.323.454,77 PLN (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote i 77/100), na pokrycie w całości straty za rok obrotowy 2017 r., zgodnie z uchwałą nr 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku; oraz

2. w pozostałej części, tj. w kwocie 13.604.428,00 PLN (trzynaście milionów sześćset cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych i 00/100) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 8/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.402.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 548.000 głosów.

Uchwała Nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9/2019 oddano łącznie 2.932.132 ważnych głosów z 2.932.132 akcji, które stanowią 49,54 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.932.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku oraz Wiceprezesa Zarządu za okres od 25 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Stanisławowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Stanisławowi Markowi Bagińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Hallandale Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 9 marca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Włodzimierzowi Papajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Włodzimierzowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15/2019 oddano łącznie 2.464.779 ważnych głosów z 2.464.779 akcji, które stanowią 41,65 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.464.779 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Należytemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Markowi Bogutynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 17/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 18/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 19/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojniczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 19/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 20/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 20/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 21/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 21/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 22/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 22/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,

- "przeciw” – 0 głosów,

- "wstrzymujących się” – 0 głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »