Reklama

FOTA (FOT): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 28.05.2010 r.

Raport bieżący nr 12/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FOTA S.A. (Emitent), niniejszym przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dariusza Brodeckiego na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku wygenerowanego w roku 2009.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku wygenerowanego w roku 2009.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za roku 2009,

c) podziału zysku wygenerowanego w roku 2009,

d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009,

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009,

f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt 6, 13, 19 Statutu Spółki,

g) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

h) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2009 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów

i pasywów kwotą 339.601.460,28 zł;

b) rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazujący zysk netto w wysokości 7.000.510,58 zł;

c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku;

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2009 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2009, obejmujące:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 402.174.782,83 zł.

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazujący zysk netto w wysokości 6.609.051,25 zł.

c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie : podziału zysku za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia cały zysk netto za rok 2009 w wysokości 7.000.510,58 zł (siedem milionów pięćset dziesięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Pawłowi Gizickiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Hubertowi Bujnowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tadeuszowi Stalińskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Lucjanowi Śledź absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Jakubowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: zmiany § 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki o treści:

"zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego"

zastąpić nowym brzmieniem:

"zatwierdzenie Strategii Spółki oraz regulaminu Zarządu Spółki"

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: wykreślenia § 17 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia wykreślić § 17 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki o treści:

"zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach tworzenia i likwidacji oddziałów i przedstawicielstw Spółki"

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło sprzeciw do uchwały nr 19, który został zaprotokołowany.

UCHWAŁA nr 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: zmiany § 17 ust. 2 pkt 19 Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 19 Statutu Spółki o treści:

"Wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów o wartości przekraczającej równowartość w złotych 50.000 EURO - z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi."

zastąpić nowym brzmieniem:

"Wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów o wartości przekraczającej równowartość w złotych 50.000 EURO - z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, z wyłączeniem umów dotyczących obrotu towarowego w ramach działalności statutowej Spółki."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło sprzeciw do uchwały nr 20, który został zaprotokołowany.

UCHWAŁA nr 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni ustanawia następującą wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej:

1) Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu ustala się według następujących mnożników:

a) przewodniczący Rady Nadzorczej - 1,25 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale,

b) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 1,15 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale,

c) członek Rady nadzorczej - 1,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale.

Wynagrodzenie przysługuje członkom Rady Nadzorczej tylko w przypadku uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej potwierdzonego podpisem na liście obecności.

2) Dodatkowe wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynosi od 1 do 10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do każdorazowego określenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych w granicach określonych w zdaniu pierwszym. Przy określaniu wynagrodzenia Rada Nadzorcza zobowiązana jest wziąć pod uwagę okres delegacji oraz zakres czynności nadzorczych.

3) Jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w minionym kwartale należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 39, poz. 353 z pozn. zm.).

4) Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, diet i zakwaterowania.

§2

Tracą moc wszelkie dotychczasowe uregulowania określające wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust.1 pkt 5 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259)
Wojciech Pratkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »