FOTA (FOT): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 17.06.2011 r. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FOTA S.A. (Emitent), niniejszym przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 17 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Dariusza Brodeckiego.

Reklama

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;

UCHWAŁA nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 6 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 17 maja 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;

UCHWAŁA nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2010 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2010, obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów

i pasywów kwotą 347.524.778,22 złotych.

b) rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący stratę netto w wysokości 13.429.314,80 złotych

c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku;

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;

UCHWAŁA nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2010 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2010, obejmujące:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 400.602.715,23 złotych

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 7.159.134,73 złotych

c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;

UCHWAŁA nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie : pokrycia straty za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia całą stratę netto za rok 2010 w wysokości 13.429.314,80 zł pokryć z kapitału rezerwowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;;

UCHWAŁA nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 1 stycznia do 16 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;

UCHWAŁA nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Pawłowi Gizickiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;

UCHWAŁA nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;

UCHWAŁA nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Hubertowi Bujnowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;

UCHWAŁA nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tadeuszowi Stalińskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 4 sierpnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;

UCHWAŁA nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Lucjanowi Śledź absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;

UCHWAŁA nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;

UCHWAŁA nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;

UCHWAŁA nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:1.947.658; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 20,68%; łączna liczba głosów ważnych 2.760.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 2.760.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:0;

UCHWAŁA nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Maciejowi Kozdrykowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 19 sierpnia do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;

UCHWAŁA nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję na 5 (pięciu) członków .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.708.108; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:552.050;

UCHWAŁA nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji

Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:

§1

Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Bogdana Fota.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.708.108; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:552.050;

UCHWAŁA nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji

Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:

§1

Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Aleksandra Moroza

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:1.135.158;

UCHWAŁA nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji

Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:

§1

Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Tomasza Żurańskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:1.135.158;

UCHWAŁA nr 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji

Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:

§1

Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Lucjana Śledź.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:1.135.158;

UCHWAŁA nr 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji

Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:

§1

Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Macieja Kozdryk.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:1.135.158;

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust.1 pkt 5 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259)
Paweł Gizicki - Prezes Zarządu
Karol Dudij - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Fota SA | ZGROMADZENIA | zgromadzenie | fot | Emitent | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »