FOTA (FOT): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 24 czerwca 2013 r. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FOTA S.A. (Emitent), niniejszym przekazuje treść uchwał, które zostały poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 24 czerwca 2013 roku ze wskazaniem, które uchwały zostały podjęte.

UCHWAŁA nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Dariusza Brodeckiego.

Reklama

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.677.050; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 1 została podjęta.

UCHWAŁA nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2013 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 27 maja 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.677.050; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 2 została podjęta.

UCHWAŁA nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2012, obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykający się po stronie aktywów

i pasywów kwotą 316.505 tys. złotych;

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012 wykazujące stratę w wysokości 25.016 tys. złotych;

c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku;

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku;

e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.677.050; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 3 została podjęta.

UCHWAŁA nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2012 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2012, obejmujące:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 407.581 tys. złotych;

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012 wykazujące stratę w wysokości 20.239 tys. złotych;

c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku;

d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku;

e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.677.050; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 4 została podjęta.

UCHWAŁA nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie : pokrycia straty za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia pokryć stratę netto za rok 2012 wynoszącą 25.016 tys. złotych (dwadzieścia pięć milionów szesnaście tysięcy) z kapitału rezerwowego spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.677.050; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 5 została podjęta.

UCHWAŁA nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Pawłowi Gizickiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: brak; liczba głosów przeciw: 8.677.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 6 nie została podjęta.

UCHWAŁA nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Karolowi Dudijowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: brak; liczba głosów przeciw: 8.677.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 7 nie została podjęta.

UCHWAŁA nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 8 została podjęta.

UCHWAŁA nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Kotarskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 9 została podjęta.

UCHWAŁA nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Adrianowi Smeja absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 10 została podjęta.

UCHWAŁA nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Lucjanowi Śledź absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2012

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 11 została podjęta.

UCHWAŁA nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Aleksandrowi Morozowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 12 została podjęta.

UCHWAŁA nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 13 została podjęta.

UCHWAŁA nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.364.550; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 14,49 %; łączna liczba głosów ważnych: 2.177.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 1.625.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 14 została podjęta.

UCHWAŁA nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Maciejowi Kozdryk absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 15 została podjęta.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 oraz § 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-24Paweł GizickiPrezes Zarządu
2013-06-24Radosław WojtkiewiczCzłonek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »