Reklama

INSTALKRK (INK): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 12.06.2010 roku - raport 19

Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Instal Kraków S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2010 roku.

I.

Uchwała nr 1/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Motykę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%

Reklama

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459

liczba głosów "za" - 4.930.459

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

II.

Uchwała nr 2/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009,

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009,

f) podziału zysku,

g) udzielenia członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Stanisławowi Czekajowi, Janowi Kobylakowi, Rafałowi Markiewiczowi, Rafałowi Rajtarowi i Janowi Szybińskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Władysławowi Krakowskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459

liczba głosów "za" - 4.930.459

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

III.

Uchwała nr 3/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.598.459

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,95%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.772.959

liczba głosów "za" - 4.772.959

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

IV.

Uchwała nr 4/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 189.464.816,66 zł,

3. Rachunek zysków i strat za rok 2009, zamykający się zyskiem netto 22.348.722,90 zł,

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2009, wykazujące wartość 22.156.791,10 zł,

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 19.988.261,40 zł,

6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2009, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.401.651,31 zł,

7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459

liczba głosów "za" - 4.930.459

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

V.

Uchwała nr 5/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459

liczba głosów "za" - 4.930.459

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

VI.

Uchwała nr 6/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219.161.546,68 zł,

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2009, zamykający się zyskiem netto 23.353.597,83 zł,

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2009, wykazujące wartość 23.161.666,03 zł,

5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2009, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20.985.840,89 zł,

6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2009, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.091.586,43 zł,

7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459

liczba głosów "za" - 4.930.459

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

VII.

Uchwała nr 7/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459

liczba głosów "za" - 4.930.459

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

VIII.

Uchwała nr 8a/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie 22.348.722,90 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) podzielić w następujący sposób:

a) Kwota 2.395.650 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć sześćset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, przy czym:

- kwota 2.185.650 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, wysokość dywidendy ustalona zostaje na 0,30 zł/akcję;

- kwota 210.000 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) zostaje przeznaczona, na podstawie art. 392 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na wypłatę wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki (premia będzie wypłacona w częściach równych wszystkim Członkom Rady).

b) Kwota 19.953.072,90 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki;

2. Zysk z lat ubiegłych w wysokości 210.095,91 zł (dwieście dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), powstały z tytułu zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych przeszacowanych w latach ubiegłych, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 7 lipca 2010 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 4 sierpnia 2010 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.359

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.359

liczba głosów "za" - 4.086.321

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - 844.038

IX.

Uchwała nr 9/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.169.960

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 16,06%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 2.673.160

liczba głosów "za" - 2.673.160

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

XI.

Uchwała nr 11/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Kobylakowi - Członkowi Zarządu w okresie od 1.01.2009 roku do 30.05.2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za powyższy okres.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.544.259

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,20%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.499.459

liczba głosów "za" - 4.499.459

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

XII.

Uchwała nr 12/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu w okresie od 30.05.2009 roku do 31.12.2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za powyższy okres.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.629.459

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,37%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.929.459

liczba głosów "za" - 4.929.459

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

XIII.

Uchwała nr 13/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.629.259

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,36%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.929.259

liczba głosów "za" - 4.929.259

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

XIV.

Uchwała nr 14/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.482.528

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 20,35%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.251.328

liczba głosów "za" - 4.251.328

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

XV.

Uchwała nr 15/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.592.598

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,86%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.892.598

liczba głosów "za" - 4.892.498

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - 100

XVI.

Uchwała nr 16/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459

liczba głosów "za" - 4.930.459

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

XVII.

Uchwała nr 17/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Mańko - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459

liczba głosów "za" - 4.930.459

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

XVIII.

Uchwała nr 18/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.604.859

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,03%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.802.459

liczba głosów "za" - 4.802.459

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

XIX.

Uchwała nr 19/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459

liczba głosów "za" - 4.930.459

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

XX.

Uchwała nr 20/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.623.029

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,28%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.923.029

liczba głosów "za" - 4.923.029

liczba głosów "przeciw" - brak

liczba głosów "wstrzymujących się" - brak
Rafał Rajtar - Członek Zarządu
Rafał Markiewicz - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »