Reklama

INSTALKRK (INK): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 21.05.2011 roku - raport 16

Raport bieżący nr 16/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Instal Kraków S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.05.2011 roku.

I.

Uchwała nr 1/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Motykę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.683.107 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,83%

Reklama

Łączna liczba ważnych głosów: 6.015.907

Liczba głosów "za" - 6.015.907

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

II.

Uchwała nr 2/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wyborczej

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2010.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2010,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2010,

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010,

f) podziału zysku,

g) udzielenia członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi, Rafałowi Rajtarowi i Janowi Szybińskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Władysławowi Krakowskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,

i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji,

j) wyboru członków Rady Nadzorczej następnej kadencji,

k) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.683.107 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.015.907

Liczba głosów "za": 6.015.907

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

III.

Uchwała nr 3/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie: Jerzy Szwarnóg, Adam Kowalczyk, Grażyna Kwiecińska.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.683.107 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.015.907

Liczba głosów "za": 6.015.907

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

IV.

Uchwała nr 4/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.668.926 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.001.726

Liczba głosów "za": 6.001.726

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

V.

Uchwała nr 5/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 199.860.379,08 zł,

3. Rachunek zysków i strat za rok 2010, zamykający się zyskiem netto 17.247.797,93 zł,

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010, wykazujące wartość 17.077.713,66 zł,

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 14.691.237,04 zł,

6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2010, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.045.726,28 zł,

7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.681.707 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,81%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.008.907

liczba głosów "za": 6.008.907

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

VI.

Uchwała nr 6/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.683.107 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.015.907

Liczba głosów "za": 6.015.907

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

VII.

Uchwała nr 7/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2010, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 230.754.629,52 zł,

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2010, zamykający się zyskiem netto 17.353.150,44 zł,

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010, wykazujące wartość 17.183.066,17 zł,

5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.906.872,08 zł,

6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2010, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.163.830,63 zł,

7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.674.277 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.001.477

Liczba głosów "za": 6.001.477

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

VIII.

Uchwała nr 8/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.683.107 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.015.907

Liczba głosów "za": 6.015.907

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

IX.

Uchwała nr 9/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zdecydować by w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie Walnego Zgromadzenia propozycję uchwały dotyczącą podziału zysku zgłoszoną przez Zarząd Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.683.107 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.015.907

Liczba głosów "za": 4.261.852

Liczba głosów "przeciw": 1.754.055

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

X.

Uchwała nr 10/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2010 w kwocie 17.247.797,93 zł (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) wyłączyć od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie:

Dalszy planowany intensywny rozwój działalności deweloperskiej (drugi etap Osiedla Śliczna, kolejne bloki na Osiedlu Nowy Przewóz, inwestycja przy ul. Jana Pawła II, a także plany zakupów nowych gruntów) wymaga większego przewidywanego zapotrzebowania na środki finansowe, co powoduje, że Zarząd Spółki w wyniku przeprowadzonej analizy prognozowanej płynności rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. podjęcie decyzji o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2010 rok, lecz przeznaczeniu całego zysku netto wypracowanego w 2010 roku na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.683.107 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.015.907

Liczba głosów "za": 4.261.852

Liczba głosów "przeciw": 1.135.821

Liczba głosów "wstrzymujących się": 618.234

XI.

Uchwała nr 11/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.203.808 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 30,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.664.608

Liczba głosów "za": 3.664.608

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

XII.

Uchwała nr 12/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.661.707 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.916.907

Liczba głosów "za": 5.916.907

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

XIII.

Uchwała nr 13/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.662.507 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.917.707

Liczba głosów "za": 5.917.707

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

XIV.

Uchwała nr 14/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.535.626 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.335.226

Liczba głosów "za": 5.335.226

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

XV.

Uchwała nr 15/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.683.107 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.015.907

Liczba głosów "za": 6.015.907

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

XVI.

Uchwała nr 16/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.683.107 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.015.907

liczba głosów "za": 6.015.907

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

XVII.

Uchwała nr 17/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Mańko - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.683.107 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.015.907

Liczba głosów "za": 6.015.907

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

XVIII.

Uchwała nr 18/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.657.507 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.887.907

Liczba głosów "za": 5.887.907

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

XIX.

Uchwała nr 19/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.658.107 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.990.907

Liczba głosów "za": 5.990.907

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

XX.

Uchwała nr 20/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.675.677 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.008.477

Liczba głosów "za": 6.008.477

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

XXI.

Uchwała nr 21/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VII kadencji na sześć osób.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.683.107 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.015.907

Liczba głosów "za": 4.880.086

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.135.821

XXII.

Uchwała nr 22/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członków Rady Nadzorczej VII kadencji Panów:

- Andrzeja Kowalskiego,

- Władysława Krakowskiego,

- Dariusza Mańko,

- Jacka Motykę,

- Piotra Wężyka,

- Grzegorza Pilcha.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.676.627 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.009.427

Liczba głosów "za": 4.873.606

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.135.821

XXIII.

Uchwała nr 23/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),

b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),

c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),

d) Członek Rady Nadzorczej - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 3

Traci moc uchwała nr 3 z dnia 17.04.1992 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.683.107 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.015.907

Liczba głosów "za": 6.015.907

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)
Rafał Rajtar - Członek Zarządu
Rafał Markiewicz - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Kraków | ZGROMADZENIA | treść | Emitent | zgromadzenie | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »