Reklama

INSTALKRK (INK): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 19.05.2012 roku

Raport bieżący nr 15/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Instal Kraków S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2012 roku

I.

Uchwała nr 1/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Motykę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.177.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,89%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.708.970

Liczba głosów "za": 5.707.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

II.

Uchwała nr 2/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wyborczej

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2011.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2011;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2011;

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011;

f) podziału zysku;

g) udzielenia członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi, Rafałowi Rajtarowi i Janowi Szybińskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Władysławowi Krakowskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;

i) ustalenia liczby członków Zarządu następnej kadencji;

j) wyboru członków Zarządu następnej kadencji;

k) przedłużenia Programu Menedżerskiego - zmiana uchwały nr 26/06/2006.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.177.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,89%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.708.970

Liczba głosów "za": 5.707.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

III.

Uchwała nr 3/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie: Kowalczyk Adam, Szwarnóg Jerzy, Kwiecińska Grażyna

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.177.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,89%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.708.970

Liczba głosów "za": 5.707.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

IV.

Uchwała nr 4/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.177.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,89%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.708.970

Liczba głosów "za": 5.707.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

V.

Uchwała nr 5/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 250.310.579,24 zł,

3. Rachunek zysków i strat za rok 2011, zamykający się zyskiem netto 20.214.157,56 zł,

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące wartość 20.902.951,46 zł,

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 20.921.682,00 zł,

6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2011, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.529.370,83 zł,

7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.177.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,89%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.708.970

Liczba głosów "za": 5.707.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

VI.

Uchwała nr 6/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.177.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,89%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.708.970

Liczba głosów "za": 5.707.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

VII.

Uchwała nr 7/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 293.028.778,54 zł,

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2011, zamykający się zyskiem netto 21.144.425,27 zł,

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące wartość 21.833.219,17 zł,

5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 22.119.878,77 zł,

6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2011, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.939.339,70 zł,

7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.176.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.707.970

Liczba głosów "za": 5.707.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

VIII.

Uchwała nr 8/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.177.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,89%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.708.970

Liczba głosów "za": 5.707.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

IX.

Uchwała nr 9/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w kwocie 20.214.157,56 zł (dwadzieścia milionów dwieście czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 56 groszy) wyłączyć od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie:

Dalszy planowany intensywny rozwój działalności deweloperskiej (kolejne bloki na Osiedlu Nowy Przewóz, inwestycja przy ul. Jana Pawła II, a także plany zakupów nowych gruntów) wymaga większego przewidywanego zapotrzebowania na środki finansowe, co powoduje, że Zarząd Spółki w wyniku przeprowadzonej analizy prognozowanej płynności rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. podjęcie decyzji o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2011 rok, lecz przeznaczeniu całego zysku netto wypracowanego w 2011 roku na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.177.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,89%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.708.970

Liczba głosów "za": 4.516.101

Liczba głosów "przeciw": 1.167.869

Liczba głosów "wstrzymujących się": 25.000

X.

Uchwała nr 10/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.641.071 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.072.671

Liczba głosów "za": 3.071.671

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

XI.

Uchwała nr 11/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.165.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,72%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.696.970

Liczba głosów "za": 5.695.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

XII.

Uchwała nr 12/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.174.270 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,84%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.705.870

Liczba głosów "za": 5.704.870

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

XIII.

Uchwała nr 13/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.028.659 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 27,85%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.023.459

Liczba głosów "za": 5.022.459

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

XIV.

Uchwała nr 14/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.177.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,89%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.708.970

Liczba głosów "za": 5.707.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

XV.

Uchwała nr 15/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.177.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,89%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.708.970

Liczba głosów "za": 5.707.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

XVI.

Uchwała nr 16/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Mańko - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.177.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,89%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.708.970

Liczba głosów "za": 5.707.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

XVII.

Uchwała nr 17/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.151.770 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.580.970

Liczba głosów "za": 5.579.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

XVIII.

Uchwała nr 18/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.152.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.683.970

Liczba głosów "za": 5.682.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

XIX.

Uchwała nr 19/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.132.079 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.663.679

Liczba głosów "za": 5.662.679

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000

XX.

Uchwała nr 20/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Zarządu na cztery osoby.

Uzasadnienie:

Ustalenie liczby członków Zarządu dokonane zostaje na podstawie § 24 Statutu Spółki, który wskazuje, że Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków powoływanych na wspólną kadencję trzech lat.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.176.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.707.970

Liczba głosów "za": 5.707.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

XXI.

Uchwała nr 21/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Prezesa Zarządu Pana Piotra Juszczyka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.176.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.707.970

Liczba głosów "za": 5.707.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

XXII.

Uchwała nr 21a/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członków Zarządu:

- Pana Rafała Rajtara,

- Pana Jana Szybińskiego,

- Pana Rafała Markiewicza.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.176.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.707.970

Liczba głosów "za": 5.707.970

Liczba głosów "przeciw": 0 (zero)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)

XXIII.

Uchwała nr 22/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przedłuża obowiązywanie Programu Menadżerskiego poprzez zmianę postanowień - § 2 ust.1 i 3 uchwały nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23.06.2006r. które otrzymują brzmienie:

- § 2 ust. 1:

1. PROGRAM MENEDŻERSKI zostanie przeprowadzony w latach 2006-2014 (dalej: "LATA REALIZACJI PROGRAMU" albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu "ROK REALIZACJI PROGRAMU").

Pozostałe postanowienia w/w uchwały bez zmian.

Uzasadnienie:

Propozycja przedłużenia obowiązywania Programu Menadżerskiego wynika z faktu, że utworzony w Instal Kraków S.A. w 2006 roku Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Program Menadżerski, wynikający z potrzeby stabilizacji kadry menedżerskiej, mający na celu wynagrodzenie dotychczasowego wkładu członków Zarządu w rozwój Spółki oraz osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych a także będący mechanizmem motywującym członków Zarządu do działań zapewniających zarówno długoterminowy wzrost wartości Spółki jak również stabilny wzrost zysku netto przyniósł efekty w postaci wypracowania przez Spółkę w latach jego obowiązywania wielokrotnie wyższego niż w poprzednich latach zysku netto.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.177.370 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,89%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.708.970

Liczba głosów "za": 4.541.101

Liczba głosów "przeciw": 1.167.869

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero)
Rafał Rajtar - Członek Zarządu
Rafał Markiewicz - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Kraków | ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | treść | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »