INSTALKRK (INK): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 21.05.2016 roku - raport 13

Raport bieżący nr 13/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Instal Kraków S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2016 roku

I.

Uchwała nr 1/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Motykę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.481.751 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,06%

Reklama

Łączna liczba ważnych głosów: 5.819.551

Liczba głosów "za": 5.819.551

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

II.

Uchwała nr 2/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015;

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015;

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;

f) podziału zysku za 2015 rok;

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi i Rafałowi Rajtarowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch, Janowi Szybińskiemu i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.484.951 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.835.551

Liczba głosów "za": 5.835.551

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

III.

Uchwała nr 3/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551

Liczba głosów "za": 5.860.551

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

IV.

Uchwała nr 4/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254.128.888,84 zł;

3. Rachunek zysków i strat za rok 2015, zamykający się zyskiem netto 3.995.430,95 zł;

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące wartość 3.996.965,78 zł;

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 4.018.630,89 zł;

6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 783.642,54 zł;

7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551

Liczba głosów "za": 5.860.551

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

V.

Uchwała nr 5/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551

Liczba głosów "za": 5.860.551

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

VI.

Uchwała nr 6/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 329.306.521,09 zł;

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2015, zamykający się zyskiem netto 8.402.714,36 zł;

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące wartość 8.406.685,93 zł;

5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.998.255,58 zł;

6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.731.656,50 zł;

7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551

Liczba głosów "za": 5.860.551

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

VII.

Uchwała nr 7/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551

Liczba głosów "za": 5.860.551

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

VIII.

Uchwała nr 8/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w kwocie 3.995.430,95 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

a) Kwota 1.821.375,00 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, wysokość dywidendy ustalona zostaje na 0,25 zł/akcję;

b) Kwota 2.174.055,95 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 22 lipca 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 9 sierpnia 2016 roku.

Uzasadnienie:

Planowany dalszy rozwój działalności deweloperskiej (inwestycja przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie, kolejny etap realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Przewóz w Krakowie, a także nabywanie nieruchomości gruntowych) wymaga ponoszenia nakładów finansowych na działalność. W ocenie Zarządu, na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowanej płynności Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 rok w wysokości 25 groszy na akcję Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551

Liczba głosów "za": 5.860.551

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

IX.

Uchwała nr 9/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.853.152 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 25,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.621.752

Liczba głosów "za": 2.621.752

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

X.

Uchwała nr 10/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.489.951 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.840.551

Liczba głosów "za": 5.840.551

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XI.

Uchwała nr 11/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.505.411 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,39%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.856.011

Liczba głosów "za": 5.856.011

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XII.

Uchwała nr 12/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551

Liczba głosów "za": 5.860.551

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XIII.

Uchwała nr 13/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Mańko - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.484.951 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.835.551

Liczba głosów "za": 5.835.551

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XIV.

Uchwała nr 14/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.484.351 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.732.551

Liczba głosów "za": 5.732.551

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XV.

Uchwała nr 15/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.484.951 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.835.551

Liczba głosów "za": 5.835.551

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XVI.

Uchwała nr 16/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.359.165 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 32,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.172.965

Liczba głosów "za": 5.172.965

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XVII.

Uchwała nr 17/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551

Liczba głosów "za": 5.860.551

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-21Rafał RajtarCzłonek Zarządu
2016-05-21Rafał MarkiewiczCzłonek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »