INSTALKRK (INK): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 22.06.2019 roku - raport 14

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. (dalej zwanej również "Spółką”) w dniu 22 czerwca 2019 roku.

I.

Uchwała nr 1/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatałę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.891.701 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 67,14%

Reklama

Łączna liczba ważnych głosów: 8.910.301

Liczba głosów "za": 8.906.801

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3.500.

II.

Uchwała nr 2/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;

6) Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2018;

7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2018;

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2018;

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;

13) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych;

14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018;

15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Małgorzacie Kozioł, Rafałowi Markiewiczowi oraz Rafałowi Rajtarowi, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;

16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Władysławowi Krakowskiemu, Janowi Kurpowi, Jackowi Motyce, Grzegorzowi Pilchowi oraz Stanisławowi Tokarskiemu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;

17) Omówienie przez Zarząd polityki inwestycyjnej Spółki w zakresie (a) nieruchomości inwestycyjnych, (b) należności długoterminowych, (c) zapasów przynależnych do segmentu deweloperskiego oraz (d) krótkoterminowych aktywów finansowych. Udostępnienie przez Zarząd następujących informacji dotyczących ww. aktywów, według stanu ujawnionego w ostatnim sprawozdaniu finansowym:

a. mapa geodezyjna i szczegółowy wykaz posiadanych gruntów inwestycyjnych z podaniem numerów działek, numerów ksiąg wieczystych, powierzchni, stanu i powierzchni ewentualnej zabudowy, dat nabycia, cen nabycia, aktualnej wyceny bilansowej oraz z podaniem zamierzonego lub rozważanego przeznaczenia tych gruntów i oczekiwanego terminu realizacji tych zamiarów wraz z informacją o warunkach zabudowy;

b. szczegółowy wykaz posiadanych należności długoterminowych z podaniem nazwy dłużnika, tytułu powstania należności, kwoty nominalnej pozostającej do zapłaty, terminu zapłaty oraz warunków ewentualnego oprocentowania;

c. szczegółowy wykaz zapasów przynależnych do segmentu deweloperskiego w podziale na poszczególne etapy inwestycji deweloperskich z podaniem informacji, ile mieszkań i powierzchni użytkowej mieszkalnej powstaje w poszczególnych etapach inwestycji, w jakim horyzoncie czasowym one zostaną oddane do użytkowania oraz jaka część realizowanej powierzchni użytkowej mieszkalnej została przedsprzedana w ramach umów deweloperskich z klientami;

d. szczegółowy wykaz posiadanych krótkoterminowych aktywów finansowych z podaniem ilości i nazwy instrumentu finansowego i jego emitenta, ewentualnie nazwy dłużnika, kwoty nominalnej pozostającej do zapłaty, terminu zapłaty oraz warunków ewentualnego oprocentowania.

Udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na pytania akcjonariuszy w tym zakresie. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki inwestycyjnej Spółki;

18) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

19) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH

a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

20) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.890.924 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 67,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.912.724

Liczba głosów "za": 8.912.724

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

III.

Uchwała nr 3/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.894.924 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 67,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.916.724

Liczba głosów "za": 8.911.224

Liczba głosów "przeciw": 5.000

Liczba głosów "wstrzymujących się": 500

IV.

Uchwała nr 4/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 294.163.713,04 zł;

3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 27.444.371,98 zł;

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 27.660.968,28 zł;

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.976.745,57 zł;

6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku o kwotę 23.330.755,36 zł;

7. Informacje dodatkowe.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.893.124 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 67,16%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.724

Liczba głosów "za": 8.907.224

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 500

V.

Uchwała nr 5/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.888.324 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 67,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.899.724

Liczba głosów "za": 8.899.224

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 500

VI.

Uchwała nr 6/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395.938.674,37 zł;

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 32.106.302,26 zł;

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 32.352.640,05 zł;

5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.266.217,37 zł;

6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku o kwotę 22.513.132,72 zł;

7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.806.124 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 65,97%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.472.724

Liczba głosów "za": 8.472.224

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 500

VII.

Uchwała nr 7/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.804.724 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 65,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.481.724

Liczba głosów "za": 8.481.224

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 500

VIII.

Uchwała nr 8/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 348 oraz art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 21.856.500,00 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) znajdującą się w kapitale zapasowym Spółki a pochodzącą z zysków lat ubiegłych,

2. Ustalić wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję w kwocie 3,00 zł (trzy złote),

3. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 27 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na

10 września 2019 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.894.324 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 67,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.913.724

Liczba głosów "za": 2.535.243

Liczba głosów "przeciw": 6.378.481

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Powyższa uchwała nie została podjęta.

IX.

Uchwała nr 9/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 27.444.371,98 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:

a) Kwota 12.385.350 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 1,70 zł/akcję;

b) Kwota 15.059.021,98 zł (słownie: piętnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 27 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 10 września 2019 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.894.324 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 67,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.913.724

Liczba głosów "za": 8.341.372

Liczba głosów "przeciw": 40.000

Liczba głosów "wstrzymujących się": 532.352

X.

Uchwała nr 10/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.200.275 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 57,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.488.675

Liczba głosów "za": 5.226.521

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 262.154

XI.

Uchwała nr 11/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Małgorzacie Kozioł - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.878.924 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 66,97%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.852.724

Liczba głosów "za": 8.587.070

Liczba głosów "przeciw": 3.500

Liczba głosów "wstrzymujących się": 262.154

XII.

Uchwała nr 12/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.874.324 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 66,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.893.724

Liczba głosów "za": 8.591.070

Liczba głosów "przeciw": 31.500

Liczba głosów "wstrzymujących się": 271.154

XIII.

Uchwała nr 13/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.852.233 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 66,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.737.433

Liczba głosów "za": 8.475.779

Liczba głosów "przeciw": 3.500

Liczba głosów "wstrzymujących się": 258.154

XIV.

Uchwała nr 14/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.890.324 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 67,12%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.909.724

Liczba głosów "za": 8.857.724

Liczba głosów "przeciw": 3.500

Liczba głosów "wstrzymujących się": 48.500

XV.

Uchwała nr 15/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Kurpowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.892.524 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 67,15%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.904.724

Liczba głosów "za": 8.866.224

Liczba głosów "przeciw": 3.500

Liczba głosów "wstrzymujących się": 35.000

XVI.

Uchwała nr 16/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.868.724 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 66,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.785.724

Liczba głosów "za": 8.747.224

Liczba głosów "przeciw": 38.000

Liczba głosów "wstrzymujących się": 500

XVII.

Uchwała nr 17/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.783.124 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 65,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.457.724

Liczba głosów "za": 8.395.724

Liczba głosów "przeciw": 31.500

Liczba głosów "wstrzymujących się": 30.500

XVIII.

Uchwała nr 18/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Stanisławowi Tokarskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.110.075 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 56,41%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.053.675

Liczba głosów "za": 5.018.175

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 35.500

XIX.

Uchwała nr 19/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Mariusza Andrzejewskiego do Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.807.624 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 65,99%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.480.224

Liczba głosów "za": 7.791.042

Liczba głosów "przeciw": 50.000

Liczba głosów "wstrzymujących się": 639.182

XX.

Uchwała nr 20/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Pana Wojciecha Heydla do Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.807.424 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 65,99%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.479.224

Liczba głosów "za": 6.535.059

Liczba głosów "przeciw": 1.272.677

Liczba głosów "wstrzymujących się": 671.488

Akcjonariusze nie utworzyli żadnej grupy w celu wyboru Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, w związku z czym nie doszło do wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w tym trybie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-22Rafał RajtarCzłonek Zarządu
2019-06-22Małgorzata KoziołCzłonek Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »