Reklama

INSTALKRK (INK): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 22.08.2020 roku - korekta raportu bieżącego 17/2020 - raport 17

Raport bieżący nr 17/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Instal Krakow S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego 17/2020 opublikowanego w dniu 22.08.2020 roku. W Uchwale nr 22/E/08/2020 omyłkowo ponownie wskazano nazwisko Pana Jacka Motyki, podczas gdy powinna ona obejmować nazwisko powołanego przedmiotową Uchwałą Pana Grzegorza Pilcha. Tym samym korekta polega na zmianie omyłkowo podanego w Uchwale nr 22/E/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nazwiska osoby powołanej na członka Rady Nadzorczej, tj. w miejsce Pana Jacka Motyki wpisuje się Pana Grzegorza Pilcha.

Reklama

Poniżej poprawna treść raportu, która w pozostałym zakresie nie uległa zmianie w porównaniu do pierwotnej treści raportu 17/2020

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. (dalej zwanej również "Spółką”) w dniu 22 sierpnia 2020 roku.

I.

Uchwała nr 1/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatałę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.571.019 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.602.419.

Liczba głosów "za": 9.580.919.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 21.500.

II.

Uchwała nr 2/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Wybór Komisji Wyborczej;

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2019;

8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2019;

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2019;

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2019;

13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;

14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;

15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;

16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;

17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;

18) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;

19) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowanie na podstawie art. 390 § 2 KSH członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z 385 § 6 KSH;

c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 390 § 3 KSH wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

20) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;

21) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;

22) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §21 ust. 1 i §21 ust. 6 Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu;

23) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki;

24) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i zatwierdzenia nowego;

25) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.153.907 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 70,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.842.907

Liczba głosów "za": 8.842.907

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

III.

Uchwała nr 3/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie Pan Adam Kowalczyk, Pan Robert Rychlicki i Pani Wanda Czarnik.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.485.419 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,29%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.174.419

Liczba głosów "za": 9.174.419

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

IV.

Uchwała nr 4/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.486.219 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.178.419

Liczba głosów "za": 9.150.419

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 28.000.

V.

Uchwała nr 5/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 324.131.842,49 zł;

3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.619.691,68 zł;

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 20.609.165,25 zł;

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.223.815,25 zł;

6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku o kwotę 6.160.048,58 zł;

7. Informacje dodatkowe.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.572.419 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.609.419

Liczba głosów "za": 9.609.419

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

VI.

Uchwała nr 6/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2019.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.572.419 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.609.419

Liczba głosów "za": 9.609.419

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

VII.

Uchwała nr 7/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 409.563.631,21 zł;

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25.007.441,97 zł;

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 24.980.338,29 zł.

5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.383.888,29 zł;

6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku o kwotę 5.959.814,35 zł;

7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.572.419 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.609.419

Liczba głosów "za": 9.609.419

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

VIII.

Uchwała nr 8/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie §17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.549.902 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.569.702

Liczba głosów "za": 9.569.702

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

IX.

Uchwała nr 9/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 20.619.691,68 zł (dwadzieścia milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:

a) Kwota 14.571.000 zł (słownie: czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 2,00 zł/akcję;

b) Kwota 6.048.691,68 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 3 września 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 15 września 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.504.819 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.519.419

Liczba głosów "za": 8.612.131

Liczba głosów "przeciw": 2.500.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 904.788.

X.

Uchwała nr 10/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.798.770 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 65,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.034.370

Liczba głosów "za": 5.949.153

Liczba głosów "przeciw": 4.500.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 80.717.

XI.

Uchwała nr 11/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Małgorzacie Kozioł - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.500.319 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,50%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.536.919

Liczba głosów "za": 9.493.702

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 43.217.

XII.

Uchwała nr 12/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.572.419 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.609.419

Liczba głosów "za": 9.609.419

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XIII.

Uchwała nr 13/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.557.879 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,29%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.594.879

Liczba głosów "za": 9.578.879

Liczba głosów "przeciw": 16.000.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XIV.

Uchwała nr 14/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.570.919 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.601.919

Liczba głosów "za": 9.534.202

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 67.717.

XV.

Uchwała nr 15/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Heydlowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.572.419 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.609.419

Liczba głosów "za": 9.511.202

Liczba głosów "przeciw": 43.000.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 55.217.

XVI.

Uchwała nr 16/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.572.419 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.609.419

Liczba głosów "za": 9.526.202

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 83.217.

XVII.

Uchwała nr 17/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Kurpowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.572.419 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.609.419

Liczba głosów "za": 9.568.419

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 41.000.

XVIII.

Uchwała nr 18/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.496.819 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,45%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.431.419

Liczba głosów "za": 9.378.702

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 52.717.

XIX.

Uchwała nr 19/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.524.902 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.544.702

Liczba głosów "za": 9.503.702

Liczba głosów "przeciw": 28.000.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 13.000

XX.

Uchwała nr 20/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Stanisławowi Tokarskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.572.419 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.609.419

Liczba głosów "za": 9.606.919

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.500.

XXI.

Uchwała nr 21/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej X kadencji na 5 osób.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.572.419 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.609.419

Liczba głosów "za": 9.535.702

Liczba głosów "przeciw": 28.000.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 45.717.

XXII.

Uchwała nr 22A/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Andrzejewskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.571.619 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.605.419

Liczba głosów "za": 9.352.860

Liczba głosów "przeciw": 205.342.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 47.217.

XXIII.

Uchwała nr 22B/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Heydla.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.566.219 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,40%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.588.019

Liczba głosów "za": 9.116.123

Liczba głosów "przeciw": 220.342.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 251.554.

XXIV.

Uchwała nr 22C/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Seweryna Kubickiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.566.219 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,40%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.588.019

Liczba głosów "za": 9.131.123

Liczba głosów "przeciw": 205.342.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 251.554.

XXV.

Uchwała nr 22D/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Motykę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.566.219 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,40%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.588.019

Liczba głosów "za": 9.090.406.

Liczba głosów "przeciw": 205.342.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 292.271.

XXVI.

Uchwała nr 22E/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Pilcha.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.566.219 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 76,40%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.588.019

Liczba głosów "za": 9.043.906

Liczba głosów "przeciw": 248.342.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 295.771.

XXVII.

Uchwała nr 23/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), uchwala "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A.” o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały (dalej "Polityka”).

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Polityka obowiązuje do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za 2020 r. (ZWZ). Po dokonaniu przeglądu Polityki, ZWZ podejmie nową uchwałę w jej przedmiocie.

Załącznik do uchwały nr 23/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ INSTAL KRAKÓW S.A.

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Instal Kraków S.A. (dalej: "Polityka”) stanowi regulację, o której mowa w art. 90d - 90e ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej "Ustawa”), określającą zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej INSTAL KRAKÓW S.A., z uwzględnieniem przepisów prawa i regulacji wewnętrznych obowiązujących w spółce INSTAL KRAKÓW S.A. (dalej: "Spółka”) oraz praw nabytych.

2. Rozwiązania przyjęte w Polityce przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

II. Stosunek prawny łączący Spółkę z członkami jej organów

§2

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę, a tym samym podlegać wszelkim regulacjom wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym dotyczącym odszkodowań i odpraw wynikających z rozwiązania umowy, przy czym może być przyjęte rozwiązanie polegające na objęciu tymi umowami wyłącznie pracy na stanowisku dyrektora podległego pionu lub Dyrektora Generalnego i pełnieniu równolegle funkcji w Zarządzie na podstawie stosunku korporacyjnego. Umowy mogą być zawarte na czas nieokreślony lub określony, w tym na czas trwania kadencji. Odwołanie z funkcji członka Zarządu może być przyczyną wypowiedzenia zawartej z nim umowy o pracę.

2. W umowach z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w formie uchwały przez Radę Nadzorczą. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem zatrudnienia członka Zarządu.

3. Członkowie Rady Nadzorczej są zatrudniani na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z faktu powołania danej osoby przez Walne Zgromadzenie Spółki, na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu określają przepisy prawa, statut Spółki, jak również może być uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie Spółki, bądź złożyć rezygnację.

4. Na dzień przyjęcia Polityki:

1) Członkowie Zarządu zatrudnieni są w Spółce na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowiskach dyrektorów pionów lub Dyrektora Generalnego. Tym samym wypowiedzenie tych umów może mieć miejsce na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach Kodeksu Pracy w zakresie rozwiązania umów zawartych na czas nieokreślony, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Funkcja członka Zarządu pełniona jest na podstawie stosunku korporacyjnego. Odwołanie z funkcji członka Zarządu może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy o pracę. Z rozwiązaniem umowy o pracę przez Spółkę z Prezesem Zarządu związana jest wypłata świadczenia pieniężnego, płatnego w wysokości części wynagrodzenia przysługującej z tytułu zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Generalnego, przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, a nadto świadczenia z tytułu zakazu konkurencji w przypadku ustania stosunku pracy, płatnego w wysokości części wynagrodzenia przysługującej za zajmowane stanowisko Dyrektora Generalnego, przez okres 9 (dziewięciu) miesięcy.

2) Z Członkami Rady Nadzorczej nie zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze. Stosunek korporacyjny łączący członków Rady Nadzorczej ze Spółką został nawiązany na okres sprawowania mandatu.

III. Wynagrodzenia członków Zarządu

§3

1. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, w indywidualnych uchwałach i umowach z członkami Zarządu, niezwłocznie po ich wyborze przez Walne Zgromadzenie Spółki na daną kadencję. W tym samym trybie dokonuje się zmian.

2. Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu obejmują następujące składniki stałe, zmienne oraz dodatkowe świadczenia:

1) Wynagrodzenie Stałe - stałe, zasadnicze, miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za zajmowane stanowiska i pełnione funkcje w Spółce oraz przypisany im zakres obowiązków, nieuwzględniające kryteriów związanych z wynikami Spółki;

2) Wynagrodzenie Zmienne - uzupełniające wynagrodzenie za rok obrotowy Spółki, wypłacane za osiągnięte cele zarządcze i wyniki Spółki, w oparciu o określone kryteria;

3) Świadczenia Dodatkowe – pozostałe świadczenia pieniężne, niebędące stałymi lub zmiennymi składnikami wynagrodzenia lub świadczenia niepieniężne, przyznawane w związku z zatrudnieniem lub pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki.

3. Wynagrodzenie Stałe składa się z dwóch oddzielnych części:

1) wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego (w odniesieniu do Prezesa Zarządu) oraz dyrektora pionu organizacyjnego Spółki (w odniesieniu do pozostałych członków Zarządu) i wykonywania związanych z tym obowiązków,

2) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu.

4. Wynagrodzenie Stałe określane jest przez Radę Nadzorczą w uchwale, odrębnie dla każdego członka Zarządu, w wysokości wynoszącej łącznie:

1) w odniesieniu do Prezesa Zarządu, w przedziale kwotowym mieszczącym się od 10 do 16- krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w ostatnim kwartale poprzedniego roku obrotowego (zgodnie z odpowiednim obwieszczeniem lub komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego);

2) w odniesieniu do pozostałych Członków Zarządu, w przedziale kwotowym mieszczącym się od 6 do 12- krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w ostatnim kwartale poprzedniego roku obrotowego (zgodnie z odpowiednim obwieszczeniem lub komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

5. Wysokość Wynagrodzenia Stałego jest ustalana w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora zarządzanego pionu organizacyjnego i pełnienia funkcji członka Zarządu, zakres i charakter wykonywanych w kierowanym obszarze zadań, wpływ na działalność Spółki i realizację jej interesów oraz zakres odpowiedzialności związanej z wykonywanymi obowiązkami i pełnioną funkcją członka Zarządu. Wynagrodzenie Stałe jest niezależne od wyników osiąganych przez Spółkę i powinno być przyznawane na poziomie, którego wysokość nie będzie skłaniała do podejmowania nadmiernego ryzyka w celu uzyskania Wynagrodzenia Zmiennego.

6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje za osiągnięte wyniki Spółki, w formie premii rocznych (za rok obrotowy), zgodnie z następującymi zasadami:

1) Za rok 2019 oraz 2020 (wypłata odpowiednio w roku 2020 i 2021), ze względu na podjęcie uchwały w przedmiocie Polityki w trakcie roku obrotowego 2020, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje w wysokości, formie i na

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »