Reklama

JUPITER (JPR): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Jupiter NFI S.A.

Raport bieżący nr 18/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 15 czerwca 2012 r.:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", podjęło uchwałę.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.Rozpatrzenie:

1)sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2011 roku,

2)sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011 wraz

z raportem i opinią biegłego rewidenta,

3)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,

4)sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI w 2011 roku,

5)sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z działalności za 2011 rok.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011,----------------------------------------------------------------

2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu

w 2011 roku,

3)pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011,

4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011,

5)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI w 2011 roku,

6)udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,

7)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2011 roku.

7.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy

z Członkiem Rady Nadzorczej w sprawie zabezpieczenia i ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności z emisji obligacji Funduszu.

9.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się", podjęło uchwałę.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2011, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 266.476 tys. zł;

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 11.351 tys. zł;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód: strata w wysokości 18.226 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 53.921 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.969 tys. zł;

- zestawienie portfela inwestycyjnego;

- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu oddano łącznie 65.984.342 ważne głosów z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2011, w wersji mu przedłożonej.

W głosowaniu oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej postanawia stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 11.351 tysięcy złotych pokryć z zysków lat ubiegłych.

W głosowaniu oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 426.619 tys. zł;

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 31.934 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochód w wysokości 18.407 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.866 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.622 tys. zł;

- zestawienie portfela inwestycyjnego;

- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej JUPITER NFI w 2011 roku, w wersji mu przedłożonej.

W głosowaniu oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2011 roku, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Leśniakowi - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 65.634.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i przy 350.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2011 roku, postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 65.634.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i przy 350.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Dorocie Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 65.634.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i przy 350.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Piotrowi Łysek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 65.634.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i przy 350.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Janowi Pamule (Pamuła) absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 65.634.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i przy 350.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 65.634.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i przy 350.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Pana Piotra Łysek do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Pana Jana Pamułę (Jan Pamuła) do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Panią Dorotę Hajdarowicz do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 65.634.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i przy 350.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Pana Andrzeja Zdebskiego do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Panią Zofię Hajdarowicz do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 65.634.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i przy 350.000 głosów "wstrzymujących się".

Przewodniczący zarządził przejście do pkt 8 porządku obrad przedstawiając treść projektu uchwały objętej tym punktem. W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariuszy: Spółki pod firmą KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. oraz Trinity Management Sp. z o.o zgłosił wniosek o zmianę treści proponowanej uchwały poprzez dodanie po słowie "zabezpieczenia" słów "za wynagrodzeniem ustalonym na warunkach rynkowych". Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanej zmiany projektu uchwały, w którym Zgromadzeni podjęli uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę treści proponowanej uchwały poprzez dodanie po słowie "zabezpieczenia" słów "za wynagrodzeniem ustalonym na warunkach rynkowych".

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę treści proponowanej uchwały poprzez dodanie po słowie "zabezpieczenia" słów "za wynagrodzeniem ustalonym na warunkach rynkowych".

W głosowaniu oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Członkiem Rady Nadzorczej w sprawie zabezpieczenia i ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności z emisji obligacji Funduszu.

1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zabezpieczenia za wynagrodzeniem ustalonym na warunkach rynkowych oraz na ustanowienie przez Pana Grzegorza Hajdarowicza - pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. hipoteki łącznej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, której właścicielem jest Skarb Państwa, a współużytkownikiem wieczystym i współwłaścicielem budynku jest Pan Grzegorz Hajdarowicz i dla której księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy Kraków - Podgórze w Krakowie o numerze KR1P/00240977/8 na rzecz Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą we Wrocławiu będącego Administratorem hipoteki, reprezentującego Obligatariuszy wyemitowanych przez Jupiter NFI S.A. obligacji serii G.

2.Powyższa hipoteka została ustanowiona w dniu 18 kwietnia 2012 roku w celu zabezpieczenia wszystkich wierzytelności z objętych obligacji wyemitowanych przez Jupiter NFI S.A. tj. 47.000 obligacji zwykłych, na okaziciela, zabezpieczonych serii G o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej cenie emisyjnej 47.000.000,00 zł, w łącznej wysokości do kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150% wartości nominalnej objętych obligacji, tj. do kwoty 70.500.000,00 zł.

W głosowaniu oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się"
Artur Rawski - Prezes Zarządu
Agata Kalińska - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | zgromadzenie | Emitent | Jupiter NFI SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »