Reklama

KOMPAP (KMP): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 18 czerwca 2012 roku. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2012 roku:

"UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego."----

Reklama

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.351.453

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 5.410

"UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Anetę Barbarę Duchnowską

i Natalię Helenę Romel."--------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.863

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produk-cyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 22 maja 2012 roku

w raporcie bieżącym nr 15/2012 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.863

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011."-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawoz-danie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku złożone z:------

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 40.729.540,03 zł (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych trzy grosze),---------------------------------------------------------

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.052.185,02 zł (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych dwa grosze),--------------------------------------------------------------------------------------

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 193.414,65 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy),------------------------------

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,-------------------------------------------------

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do spra-wozdania finansowego."------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2011."-----------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2011

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsoli-dowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego

z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, rachunku zysków i strat

za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku

do 31 grudnia 2011 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawoz-danie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, złożone z:--------------------------------------------------------------------------------------------

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 112.469.913,02 zł (sto dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych dwa grosze),----------------------------------------------------------

b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 26.651.071,88 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy),---------------------------------------------

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 582.532,81 zł (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy),----------------------------

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,-------------------------------------------------

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do spra-wozdania finansowego."------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2912 roku

w sprawie: pokrycia straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produk-cyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.052.185,02 zł (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych dwa grosze), pokryć w całości z kapitału zapasowego."---------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.863

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka

- pełniącemu w 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka - pełniącemu w 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku."------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.492.380 co stanowi 31,88 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.492.380

3.Liczba głosów "za" - 1.492.269

4.Liczba głosów "przeciw" - 111

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Morawskiemu

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 21 listopada 2011 roku

do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Członka Zarządu Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Grzegorzowi Morawskiemu - pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia

21 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Członka Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku."-------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Adamowi Stefanowskiemu

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 21 listopada 2011 roku

do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Członka Zarządu Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Pawłowi Adamowi Stefanowskiemu - pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 21 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Członka Zarządu Spółki

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku."-------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu

- pełniącemu w 2011 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."-----------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.351.453 co stanowi 50,24 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.351.453

3.Liczba głosów "za" - 2.351.342

4.Liczba głosów "przeciw" - 111

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu

- pełniącemu w 2011 roku funkcję

Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2011 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."-

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.863

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Józefowi Rodziewicz

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku

do dnia 19 maja 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 19 maja 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."-----------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.863

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku

do dnia 19 maja 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 19 maja 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."----------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.863

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Jesionowskiemu

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku

do dnia 19 maja 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu - pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia

01 stycznia 2011 roku do dnia 19 maja 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."--------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.863

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 19 maja 2011 roku

do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w 2011 roku w okresie od dnia 19 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."-----------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.035.382 co stanowi 43,49 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.035.382

3.Liczba głosów "za" - 2.035.382

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 19 maja 2011 roku

do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w 2011 roku w okresie od dnia 19 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."-----------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk

- pełniącemu w 2011 roku w okresie od dnia 19 maja 2011 roku

do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki -

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w 2011 roku w okresie od dnia 19 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku."----------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.356.863 co stanowi 50,36 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.356.863

3.Liczba głosów "za" - 2.356.752

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 111

"UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.

W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji."--------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.351.453 co stanowi 50,24 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.351.453

3.Liczba głosów "za" - 2.351.342

4.Liczba głosów "przeciw" - 111

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 18+ | ZGROMADZENIA | uchwały | zgromadzenie | Kompap SA | Emitent | +18

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »