Reklama

KOMPAP (KMP): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 26 maja 2015 roku. - raport 32

Raport bieżący nr 32/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2015 roku:

Reklama

"UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.776.267 co stanowi 59,32 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.776.267

3.Liczba głosów "za” - 2.776.267

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

"UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym

z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2015 roku w raporcie bieżącym nr 21/2015 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.776.267 co stanowi 59,32 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.776.267

3.Liczba głosów "za” - 2.776.267

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.776.267 co stanowi 59,32 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.776.267

3.Liczba głosów "za” - 2.776.267

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, rachunku zysków

i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku

do 31 grudnia 2014 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 36.087.896,49 zł (trzydzieści sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy),

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.502.650,01 zł (jeden milion pięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych jeden grosz),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.539,42 zł (sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze),

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.776.267 co stanowi 59,32 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.776.267

3.Liczba głosów "za” - 2.776.267

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2014.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.776.267 co stanowi 59,32 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.776.267

3.Liczba głosów "za” - 2.776.267

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2014

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku

do 31 grudnia 2014 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 85.175.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.944.000,00 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 188.000,00 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.776.267 co stanowi 59,32 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.776.267

3.Liczba głosów "za” - 2.776.267

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 1.502.650,01 zł (jeden milion pięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych jeden grosz), pokryć w całości z kapitału zapasowego.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.776.267 co stanowi 59,32 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.776.267

3.Liczba głosów "za” - 2.776.267

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka

– pełniącemu w 2014 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka – pełniącemu w 2014 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.080.067 co stanowi 44,44 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów – 2.080.067

3.Liczba głosów "za” - 2.080.067

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu

– pełniącemu w 2014 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.776.267 co stanowi 59,32 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.776.267

3.Liczba głosów "za” - 2.776.267

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu

– pełniącemu w 2014 roku funkcję

Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki –

z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu – pełniącemu w 2014 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.776.267 co stanowi 59,32 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.776.267

3.Liczba głosów "za” - 2.776.267

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec

– pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.424.556 co stanowi 51,80 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.424.556

3.Liczba głosów "za” - 2.424.556

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe

– pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produk-cyjno Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.776.267 co stanowi 59,32 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.776.267

3.Liczba głosów "za” - 2.776.267

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk

– pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Mariuszowi Banaszuk – pełniącemu w 2014 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.776.267 co stanowi 59,32 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.776.267

3.Liczba głosów "za” - 2.776.267

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółki zależne, to jest:

Białostockie Zakłady Graficzne S.A. i OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.,

akcji spółki dominującej pod firmą:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. w Kwidzynie

oraz określenia warunków nabycia w/w akcji.

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w związku z art. 362 § 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, wyraża zgodę na nabycie przez spółki zależne, to jest: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. i OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., akcji spółki dominującej pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. w Kwidzynie na następujących warunkach:

1) maksymalna liczba akcji do nabycia – każda ze spółek zależnych maksymalnie do 400.000 (czterysta tysięcy) akcji, czyli łącznie maksymalnie do 800.000 (osiemset tysięcy) akcji,

2) okres upoważnienia – do dnia 31 grudnia 2017 roku,

3) maksymalna i minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje – od 12,00 zł (dwanaście złotych) do 5,00 zł (pięć złotych).”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.776.267 co stanowi 59,32 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.776.267

3.Liczba głosów "za” - 2.776.267

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-27Waldemar LipkaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »