Reklama

KOMPAP (KMP): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 15 czerwca 2016 roku. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 czerwca 2016 roku:

"UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego.”

Reklama

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

"UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 19 maja 2016 roku w raporcie bieżącym nr 25/2016 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produk-cyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, rachunku zysków

i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku

do 31 grudnia 2015 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawoz-danie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku złożone z:

a)bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 34.835.422,99 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

b)rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 32.199,27 zł (trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy),

c)rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego brak zmian stanu środków pieniężnych,

d)zestawienia zmian w kapitale własnym,

e)wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do spra-wozdania finansowego.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2015.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2015

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, złożone z:

a)bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 87.218.082,31 zł (osiemdziesiąt siedem milionów dwieście osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy),

b)rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 4.729.170,55 zł (cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy),

c)rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 154.649,24 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze),

d)zestawienia zmian w kapitale własnym,

wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 32.199,27 zł (trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy), pokryć w całości z kapitału zapasowego.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka

– pełniącemu w 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka – pełniącemu w 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.029.763 co stanowi 22 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.029.763

3.Liczba głosów "za” - 1.029.763

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu

– pełniącemu w 2015 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.758.863 co stanowi 37,58 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów – 1.758.863

3.Liczba głosów "za” - 1.758.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu

– pełniącemu w 2015 roku funkcję

Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu – pełniącemu w 2015 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec

– pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe

– pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk

– pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Mariuszowi Banaszuk – pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału wcześniejszych wypracowanych przez Spółkę zysków

z lat ubiegłych, przekazanych przez poprzednie Walne Zgromadzenia

do kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy z tych zysków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia wypłacić dywidendę z kapitału zapasowego Spółki, który w przeszłości powstał

z wypracowanych przez Spółkę zysków z uwzględnieniem wymogów art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 396 kodeksu spółek handlowych w wysokości 936.099,20 zł (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy), to jest w wysokości po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jako dzień dywidendy ustala dzień 01 września 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 22 września 2016 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Edwarda Łaskawiec wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Edwarda Łaskawiec na funkcję członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Knabe wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Jakuba Knabe na funkcję członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

"UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Banaszuk wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Przemysława Danowskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kwidzynie.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.764.863 co stanowi 37,71 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.764.863

3.Liczba głosów "za” - 1.764.863

4.Liczba głosów "przeciw” - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się” - 0

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały

w przedmiocie objętym punktem 9 i) porządku obrad.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-16Waldemar LipkaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »