Reklama

NOVAVISGR (NVG): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners NFI SA - raport 52

Raport bieżący nr 52/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Reklama

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010;

7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu;

8) podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2010;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2010;

c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010;

e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu Funduszu oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2010;

f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2010;

g) podziału zysku;

h) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;

i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;

9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 rok.

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122 062 167 zł 78/100 (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 78/100),

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 13 724 427 zł 99/100 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 99/100),

4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochód w wysokości 13 724 427 zł 99/100 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 99/100),

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 19 420 293 zł 99/100 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złotych 99/100),

6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 202 313 zł 39/100 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące trzysta trzynaście złotych 39/100),

7. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wartość bilansową 86 080 081 zł 67/100 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 67/100),

8. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za 2010 rok.

Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2010 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2010, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2010 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest Rubicon Partners NFI SA sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę w kwocie 130 715 tys. zł,

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest Rubicon Partners NFI SA za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 17 118 tys. zł,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochody całkowite netto w wysokości 17 118 tys. zł

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 460 tys. zł,

5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22 815 tys. zł,

6. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2010 roku,

7. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu

za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2010

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia przenieść zysk netto Funduszu za 2010 rok w wysokości 13 724 427 zł 99/100 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem zł 99/100) w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu Panu Robertowi Ciszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Zygmuntowi Kostkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Waldemarowi Wasilukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 14 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 25 stycznia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).
Piotr Karmelita - Członek Zarządu
Hubert Bojdo - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »