Reklama

RUBICON (RBC): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

Raport bieżący nr 25/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 czerwca 2015 roku.

Reklama

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finan-sowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;

7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obroto-wym 2014, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki;

8) podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;

e) pokrycia straty;

f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

h) powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję;

i) zmiany Statutu Spółki.

9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółki”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza spra-wozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 990 tys. zł;

2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 16 972 707,66 zł oraz dochody całkowite ogółem w wysokości minus 28 604 tys. zł;

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 971 tys. zł;

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 101 tys. zł;

5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania fi-nansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54 203 tys. zł;

2. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych do-chodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje stratę w wysokości 22 289 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości minus 22 289 tys. zł;

3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 115 tys. zł;

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22 287 tys. zł;

5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2014

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spół-ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2014 rok w wysokości 16 972 707,66 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset siedemdzie-siąt dwa tysiące siedemset siedem złotych 66/100) kapitałem zapasowym i zyskami z przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 996.285 - akcje te stanowią 26,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 996.285 w tym

996.285 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Pan Piotr Karmelita nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Ro-bertowi Ciszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółki”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Bielec-kiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Ję-drzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ditrychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną

nową wspólną kadencję

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Roberta Ciszka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną

nową wspólną kadencję

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Panią Zofię Bielecką.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną

nową wspólną kadencję

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Tomasza Łuczyńskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną

nową wspólną kadencję

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Artura Jędrzejewskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną

nową wspólną kadencję

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Piotra Skrzyńskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną

nową wspólną kadencję

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Roberta Ditrycha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:

Artykuł 35 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 35

W ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obro-towy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”

§2

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany określone w §1 niniejszej Uchwały stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały wchodzą w życie w dniu rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym

1.569.613 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-03Grzegorz Golec Piotr KarmelitaCzłonek Zarządu Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »