Reklama

PLASTBOX (PLX): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr 9/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 maja 2018 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”.

Reklama

UCHWAŁA NR 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 29 maja 2018 r. Pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 29 maja 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.947.652 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

49.413 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku

do dnia 31.12.2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.713.120,66 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów siedemset trzynaście tysięcy sto dwadzieścia złotych sześćdziesiąt sześć groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy),

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.884.023,16 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy złote szesnaście groszy),

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 232.364,24 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia cztery grosze),

f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 161.482 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.672 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 1.834 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych),

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.501 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset jeden tysięcy złotych),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz

g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce w kwocie 367.561,06 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych sześć groszy) na wypłatę dywidendy.

2. Zasady i terminy wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy), do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę w łącznej kwocie 3.774.693,15 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy), co daje kwotę 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję i obejmuje:

a) całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku, tj. kwotę 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy, przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 powyżej; oraz

b) kwotę 367.561,06 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych sześć groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

§ 3

Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 7 czerwca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 15 czerwca 2018 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Pawlak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 10.971.133 akcji stanowiących 26,16% kapitału zakładowego oddano 10.971.133 ważnych głosów w tym:

10.971.133 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Pióro.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Głażewskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Laskowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.947.612 akcji stanowiących 38,02% kapitału zakładowego oddano 15.947.652 ważnych głosów w tym:

15.947.652 głosy "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Burszka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Borysowi Artari – Kolumb.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Iulii Vlasenko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Natalii Majer.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:

Pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego oddano

80 ważnych głosów w tym:

80 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:

Pana Adama Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego oddano

80 ważnych głosów w tym:

80 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:

Panią Iulię Vlasenko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:

Panią Natalię Majer.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:

Pana Krzysztofa Burszkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

Pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego oddano

80 ważnych głosów w tym:

80 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-29Krzysztof PióroCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »