PGODLEW (PGO): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 79.157.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,85% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 1.734.506. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej

5) Przyjęcie porządku obrad

6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2014 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz oceny sytuacji Spółki

8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 r.

e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 r.

f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 228.126.162,28 zł;

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 10.046.401,38 zł

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 10.043.134,60 zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.043.134,60 zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 82.810,34 zł;

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84,00% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 372.715 tys. zł;

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.710 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 17.241 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.241 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.854 tys. zł;

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014

1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie 10.046.401,38 zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści sześć tysięcy czterysta jeden złotych 38/100) podzielić w następujący sposób:

- kwotę 3.904.455,83 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 83/100) przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2012,

- kwotę 6.141.945,55 zł (słownie: sześć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 55/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 01 października 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dariuszowi Ginalskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Jackowicz-Korczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Gelnerowi – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r., członkowie Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu członkostwa w radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala, że wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki będzie wypłacane w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 66.255.506 ważnych głosów, co stanowiło 81,90% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 7.500.000, a głosów wstrzymujących się było 7.136.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 12 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 2 podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zastosowanie elektronicznego systemu liczenia głosów.

Nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy dotyczące podejmowanych przez Zgromadzenie uchwał.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-12 Dariusz Ginalski Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »