Reklama

PGODLEW (PGO): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2013 r. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 r.:

Reklama

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Grzegorz Morawca na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 (sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta piętnaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % (siedemdziesiąt dwa i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 (sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta piętnaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % (siedemdziesiąt dwa i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej

5) Przyjęcie porządku obrad

6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2012 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz oceny sytuacji Spółki

8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 r.

e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012 r.

f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 128.169.187,33 zł;

- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4.860.001,71 zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 4.860.001,71 zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.860.001,71 zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 451.750,95 zł;

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 243.754 tys. zł;

- skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26.479 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 26.839 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.839 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 204 tys. zł;

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku w kwocie 4.860.001,71 zł, (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy jeden złotych 71/100) pokryć z zysków przyszłych okresów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Jackowicz-Korczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala zmianę § 11 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 11 ust. 1 W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu może składać oświadczenia woli w imieniu Spółki jednoosobowo, natomiast do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki przez pozostałych członków Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 64.521.000 ważnych głosów, co stanowiło 92,53 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 5.210.315, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r. Uchwałą nr 2 podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zastosowanie elektronicznego systemu liczenia głosów.

Nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy dotyczące podejmowanych przez Zgromadzenie uchwał.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-26 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2013-06-26 Grzegorz Kozub Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: R. | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »