Reklama

SYGNITY (SGN): Uchwały podjęte na ZWZ Sygnity S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sygnity S.A. w dniu 8 czerwca 2010 r. o godz. 10.00

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o godz. 10.00, na którym reprezentowanych było 4.405.502 akcji i głosów stanowiących 37,06 % wszystkich akcji i głosów, podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 6 ust 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, oraz

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 593.758 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 59.248 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 59.248 tysięcy złotych.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Zatwierdza się:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, oraz

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 536.459 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące stratę netto w wysokości 104.299 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 104.350 tysięcy złotych.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w ten sposób, że strata netto w wysokości 59.248 tysięcy złotych pokryta zostanie z kapitału zapasowego.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.394.502 - akcje te stanowią 36,97% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.394.502, w tym

4.394.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wierzbickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Wierzbickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosturkowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Kosturkowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Kosturkowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Jackowi Kujawie absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Marciniakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rajmundowi Gralowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Rajmundowi Gralowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.019.661 - akcje te stanowią 33,82% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.019.661, w tym:

4.019.661 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Martinowi Miszerakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Martinowi Miszerakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 17

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 18

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Pawłowi Turno absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.305.502 - akcje te stanowią 36,22% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.305.502, w tym

4.305.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 19

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Woźniakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 20

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szczepanowi Strublewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 21

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie art. 10.1 ustala się skład członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na liczbę siedmiu osób.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 22

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Andrzeja Retmana.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

3.845.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

560.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 23

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Jacka Ksenia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 24

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Jana Woźniaka.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 25

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Przemysława Aleksandra Schmidta.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

3.845.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

560.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 26

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Pawła Turno.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

4.405.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 27

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Tomasza Sielickiego.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

3.845.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

560.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 28

z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Tomasza Jędrzejczaka.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym

3.845.502 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

560.000 głosów "wstrzymujących się".
Norbert Biedrzycki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »