Reklama

SWISSMED (SWD): Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 12.08.2014 r. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 12 sierpnia 2014 roku.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Reklama

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 sierpnia 2014 roku Pana Romana Walasińskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.190.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,52% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.190.846 ważnych głosów.

"Za” oddano 35.190.846 głosów.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odbywające się w dniu 12 sierpnia 2014 roku postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

11)Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych;

12)Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

15)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki;

16)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia teksu jednolitego Statutu Spółki;

17)Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 35.213.179 głosów.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 34.890.846 głosów.

"Przeciw” oddano: 22.333 głosy.

"Wstrzymało się”: 300.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 34.890.846 głosów.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się”: 322.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. zawierające:

a)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 62.900.447,28 zł;

b)sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 3.019.831,44 zł;

c)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 660.706,64 zł;

d)sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.019.831,44 zł;

e)informację dodatkową.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 34.890.846 głosów.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się”: 322.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 34.890.846 głosów.

"Przeciw” oddano: 22.333 głosy.

"Wstrzymało się”: 300.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. zawierające:

a)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 113.718.623,17 zł;

b)skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości: 1.854.798,08 zł;

c)skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 934.840,76 zł;

d)sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 1.854.798,08 zł;

e)informację dodatkową.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 34.890.846 głosów.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się”: 322.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala, że zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. w kwocie 3.019.831,44 zł netto zostaje podzielony w następujący sposób:

a)kwotę 241.586,52 zł przeznacza się na kapitał zapasowy;

b)kwotę 2.778.244,92 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 35.213.179 głosów.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się”: 0 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia uchwały nr 9, Akcjonariusz złożył wniosek o zmianę ogłoszonego projektu uchwały nr 9 w ten sposób, że na pokrycie straty z lat ubiegłych zostaje przeznaczona z kapitału zapasowego kwota 17.924.986,80 zł. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia kwotę 17.924.986,80 zł zgromadzoną na kapitale zapasowym przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, wykazanej w sprawozdaniach finansowych Spółki.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 35.190.846 głosów.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się”: 22.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w latach następnych.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 35.213.179 głosów.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się”: 0 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 do 31.03.2014 r.

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.212.815 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,92% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 34.212.815 ważnych głosów.

"Za” oddano 33.890.482 głosy.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się”: 322.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 34.913.179 głosów.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się”: 300.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 34.890.846 głosów.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się”: 322.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 34.913.179 głosów.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się”: 300.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 34.913.179 głosów.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się”: 300.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 34.890.846 głosów.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się”: 322.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 430 § 1, art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, § 24 ust. 1 pkt 4) Statut Spółki postanawia:

w § 6 Statutu Spółki wprowadzić jednostkę redakcyjną w postaci ustępu w ten sposób, że dotychczasowej treści § 6 Statutu nadać ustęp: "1.”

dodać, po ustępie 1 w § 6 Statutu Spółki, ustęp 2 o następującej treści: "2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.”

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

"Za” oddano 35.190.846 głosów.

"Przeciw” oddano: 0 głosów.

"Wstrzymało się”: 22.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

Statut Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu.

2. Założycielami Spółki są:

1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria,

2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI,

3. ANNA IRENA CHMIELECKA,

4. KAROLINA CHMIELECKA,

5. MICHAŁ CHMIELECKI.

§ 2

1.Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

2.Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.

§ 5

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.

2. Spółka może otwierać oddziały w kraju i zagranicą.

3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.

4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiot działania Spółki

§ 6

1.Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1.Opieka zdrowotna [PKD 86],

2.Działalność wydawnicza [PKD 58],

3.Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z],

4.Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z],

5.Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9],

6.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z],

7.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z],

8.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],

9.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1],

10.Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z],

11.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z],

12.Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z],

13.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z],

14.Zakwaterowanie [PKD 55],

15.Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56],

16.Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z],

17.Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z],

18.Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9],

19.Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66],

20.Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68],

21.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41],

22.Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42],

23.Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81],

24.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3],

25.Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1],

26.Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72],

27.Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z],

28.Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5],

29.Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3],

30.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z],

31.Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70],

32.Badania i analizy techniczne [PKD 71.20],

33.Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72].

2.Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze

§ 7

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.182.234,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery złote).

2.Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 61.182.234 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.:

a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),

b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).

d/ 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758.587,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych).

e/ 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych).

f/ 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 13.598.525 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych).

g/ 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 3.848.995,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotoch).

h/ 738.400 (siedemset trzydzieści osiem tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 738.400,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysiące czterysta złotych).

i/ 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).

3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

4.Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

5.Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.572.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w drodze emisji:

a)nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 2.572.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A;

b)nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »