Reklama

MONNARI (MON): Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 21 maja 2015 r. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd MONNARI TRADE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2015 r.

Reklama

Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na ZWZ.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. wybrało przez aklamację Pana Jerzego Leszczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

Podjęte Uchwały.

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie

15 338 900 głosów, w tym: 15 338 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:

a)sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 137 370 961,82 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden 82/100 złotych),

b)sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 32 189 132,24 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 24/100 złotych),

c)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 189 132,24 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 24/100 złotych),

d)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

o kwotę 5 182 564,50 złotych (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery 50/100 złotych),

e)informacja dodatkową,

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie

15 338 900 głosów, w tym: 15 338 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63cust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie

15 338 900 głosów, w tym: 15 338 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 395§ 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63cust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:

a)sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 139 368 865,11 złotych (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć 11/100 złotych),

b)sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 30 358 889,85 złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 85/100 złotych),

c)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 358 889,85 złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 85/100 złotych),

d)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

o kwotę 8 934 752,39 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa 50/100 złotych),

e)informacja dodatkową,

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 338 900 głosów, w tym: 15 338 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt. 2 Statutu MONNARI TRADE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk za rok 2014 w wysokości 32 189 132,24 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 24/100 złotych), zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie

15 338 900 głosów, w tym: 15 338 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2014.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 338 900 głosów, w tym: 15 338 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2014.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 338 900 głosów, w tym: 15 338 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2014.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 338 900 głosów, w tym: 15 338 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2014.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu "MONNARI TRADE” S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 338 900 głosów, w tym: 15 338 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2014.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 338 900 głosów, w tym: 15 338 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2014.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Augustyniak-Kala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 338 900 głosów, w tym: 15 338 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2014.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2014.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 618 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 11,84% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 6 151 900 głosów, w tym: 6 151 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie wyboru Pana Zbigniewa Wojnickiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zbigniewa Wojnickiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 338 900 głosów, w tym: 15 253 000 głosów za, 85 900 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie wydłużenia Programu Motywacyjnego, udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 24 sierpnia 2006 r. i uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23

z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany tych uchwał oraz zmiany Statutu.

Na podstawie art. 444 § 2 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wydłużyć okres trwania Programu Motywacyjnego określonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 16 czerwca 2008 r. oraz Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 24 sierpnia 2006 r (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do treści tych uchwał wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 30 czerwca 2009 r.) o kolejne 3 lata liczone od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do dnia 21 maja 2018 r., w związku z powyższym:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 16 czerwca 2008 r. oraz Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w okresie kolejnych 3 lat liczonych od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do dnia 21 maja 2018 r.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że przepis § 7 ust. 6 otrzyma następujące nowe brzmienie "Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 21 maja 2018 r.”

3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 5 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2008 r. i nadać mu następujące nowe brzmienie "Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B i C powstają z chwilą ich wydania i mogą być wykonane do dnia 21 maja 2018 r.”

4.Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 2 uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2006 r. w ten sposób, że kończąca to postanowienie kropka zostaje zastąpiona przecinkiem, po którym dodany zostaje zwrot "i może być przedłużany na okres kolejnych 3 lat uchwałą Walnego Zgromadzenia”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie

15 338 900 głosów, w tym: 14 253 000 głosów za, 1 085 900 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących się nie było.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-21Mirosław MisztalPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »