Reklama

MONNARI (MON): Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 25 maja 2017 r. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd MONNARI TRADE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2017 r.

Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na ZWZ.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. wybrało przez aklamację Pana Jerzego Leszczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

MONNARI TRADE S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8 219 997, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 26,90 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 11 952 997 głosów, w tym: 11 952 997 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w tym:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów

i pasywów kwotę 228 978 426,11 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 11/100 złotych),

b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 25 066 025,32 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia pięć 32/100 złotych),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 362 287,18 złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem 18/100 złotych),

d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 16 581 384,26 złote (słownie: szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery 26/100 złote),

e) informacje dodatkową.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8 219 997, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 26,90 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 11 952 997 głosów, w tym: 11 952 997 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w tym:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 231 678 787,08 złotych (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem 08/100 złotych),

b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 35 815 256,75 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 75/100 złotych),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 111 518,61 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto jedenaście tysięcy pięćset osiemnaście 61/100 złotych),

d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 11 918 378,32 złotych (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 32/100 złotych),

e) informacje dodatkową.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8 219 997, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 26,90 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 11 952 997 głosów, w tym: 11 952 997 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt. 2 Statutu MONNARI TRADE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2016 w kwocie 25 066 025,32 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia pięć 32/100 złotych), na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8 219 997, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 26,90 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 11 952 997 głosów, w tym: 11 952 997 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8 219 997, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 26,90 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 11 952 997 głosów, w tym: 11 952 997 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8 219 997, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 26,90 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 11 952 997 głosów, w tym: 11 952 997 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8 219 997, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 26,90 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 11 952 997 głosów, w tym: 11 952 997 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu "MONNARI TRADE” S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8 219 997, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 26,90 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 11 952 997 głosów, w tym: 11 952 997 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8 219 997, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 26,90 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 11 952 997 głosów, w tym: 11 952 997 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Augustyniak-Kala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8 219 997, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 26,90 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 11 952 997 głosów, w tym: 11 952 997 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 933 000, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 22,68 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9 466 000 głosów, w tym: 9 466 000 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-25Mirosław Misztal Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »