Reklama

MONNARI (MON): Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 25 maja 2018 r. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MONNARI TRADE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2018 r.

Reklama

Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania tj. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24.04.2018 r.

Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej

z uchwał przedstawionych na ZWZ, oraz nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. wybrało przez aklamację Pana Jerzego Leszczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

Uchwały podjęte

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

MONNARI TRADE S.A. zwołane na dzień 25 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 269 968, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 33,6 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 022 968 głosów, w tym: 14 022 968 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w tym:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 217 867 624,25 złotych (słownie: dwieście siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 25/100 złotych),

b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 6 364 666,24 złotych (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć 24/100 złotych),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 963 960,77 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 77/100 złotych),

d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 7 128 829,55 złote (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 55/100 złote),

e) informacje dodatkową.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 269 968, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 33,6 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 022 968 głosów, w tym: 14 022 968 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w tym:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 241 876 137,83 złotych (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści siedem 83/100 złotych),

b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 21 728 252,67 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa 67/100 złotych),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 399 625,66 złotych (słownie: czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć 66/100 złotych),

d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 9 048 153,50 złote (słownie: dziewięć milionów czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy 50/100 złote),

e) informacje dodatkową.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 269 968, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 33,6 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 022 968 głosów, w tym: 14 022 968 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt. 2 Statutu MONNARI TRADE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie 6 364 666,24 złotych (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć 24/100 złotych), na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 269 968, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 33,6 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 022 968 głosów, w tym: 14 022 968 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2017.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 269 968, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 33,6 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 022 968 głosów, w tym: 14 022 968 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2017.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 867 000, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 9,38 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 4 067 000 głosów, w tym: 4 067 000 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2017.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 269 968, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 33,6 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 022 968 głosów, w tym: 14 022 968 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2017.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu "MONNARI TRADE” S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 269 968, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 33,6 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 022 968 głosów, w tym: 14 022 968 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2017.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 269 968, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 33,6 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 022 968 głosów, w tym: 14 022 968 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2017.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Augustyniak-Kala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 269 968, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 33,6 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 022 968 głosów, w tym: 14 022 968 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariana Bermana od 20 października 2017 r. do 31.12.2017 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 20 października 2017 r. do 31.12.2017 r. tj. okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 269 968, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 33,6 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 022 968 głosów, w tym: 14 022 968 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2017.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2017.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 069 968, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 29,68 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 11 602 968 głosów, w tym: 11 602 968 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w wysokości 6.000,00 zł kwartalnie, z tym, że wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 8.000,00 zł kwartalnie.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia miesiąca za poprzedni kwartał.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania kwartału.

§ 2

Traci moc uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 269 968, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 33,6 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 022 968 głosów, w tym: 14 022 968 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-25Mirosław Misztal Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 19+

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »