MILMET (MLM): Uchwały podjęte na ZWZA - raport 11

U C H W A Ł A NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki,

rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu

środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2000

rok.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

Reklama

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu za 2000 rok.

§ 2

Zatwierdza się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę:

63.988.153,16 zł

(słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt

osiem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote szesnaście

groszy)

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący stratę netto w kwocie :

3.943.546,46 zł

(słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące

pięćset czterdzieści sześć złotych czterdzieści

sześć groszy)

3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku zwiększenie środków pieniężnych w kwocie netto:

481.396,78 zł

( słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta

dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt osiem

groszy)

4. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki w 2000 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta jednogłośnie głosami wszystkich obecnych akcjonariuszy w ilości 1.993.556

U C H W A Ł A NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za 2000 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Stratę netto za rok 2000 w kwocie: 3.943.546,46

(słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące

pięćset czterdzieści sześć złotych czterdzieści

sześć groszy)

pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta jednogłośnie głosami wszystkich obecnych akcjonariuszy w ilości 1.993.556

U C H W A Ł A NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2000.

Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkom Zarządu w osobach Prezesa Zarządu Jerzy Kościelniak i Członek Zarządu Jan Bartusik Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, iż nad każdą z kandydatur do udzielenia absolutorium głosowano oddzielnie i w każdym głosowaniu za podjęciem, uchwały oddano 1.993.556 ważnych głosów wszystkich obecnych akcjonariuszy wobec czego Członkom Zarządu udzielono absolutorium.

U C H W A Ł A NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków w roku 2000.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu w osobach:

1. Hosan Pavel,

2. Dost?l V?clav (senior),

3. Miloí GrĆs,

4. Marek Pawlicki,

5. Anna Buza,

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

Przewodniczący stwierdza, iż nad każdą z kandydatur do udzielenia absolutorium głosowano oddzielnie i w każdym głosowaniu za podjęciem, uchwały oddano 1.993.556 ważnych głosów wszystkich obecnych akcjonariuszy wobec czego Członkom Rady Nadzorczej udzielono absolutorium.

U C H W A Ł A NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: zmian zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FBT "Milmet" S.A. działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się następujące zmiany zasad wynagradzania członków rady Nadzorczej:

k. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi 2500 zł brutto.

2. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3000 zł brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym na wniosek jednego z akcjonariuszy oddano 1.993.556 ważnych głosów, w tym za uchwałą głosowało 1.202.437 głosów, przeciw 554 głosy, wstrzymało się 790.565 głosów wobec czego Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta.

U C H W A Ł A NR 8 a

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki postanawia:

§ odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

1. Hosan Pavel

2. Dostál Václav ( senior )

3. Anna Buza - na wniosek przedstawiciela skarbu Państwa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym nad odwołaniem Hosan Pavel oddano 1.993.556 ważnych głosów, za odwołaniem 1.985.756 głosów, przeciw 7.800 głosów wobec czego Hosan Pavel został odwołany ze składu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym nad odwołaniem Dostál Václav (senior) oddano 1.993.556 ważnych głosów, za odwołaniem 1.985.756 głosów, przeciw 7.800 głosów wobec czego Dostál Václav (senior) został odwołany ze składu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym nad odwołaniem Anny Buza oddano 1.993.556 ważnych głosów, za odwołaniem 790.565 głosów, przeciw 264.954 głosów, wstrzymało się 938.037 głosów wobec czego Anna Buza została odwołana ze składu Rady Nadzorczej.

U C H W A Ł A NR 8 b

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki postanawia:

§ powołać do składu Rady Nadzorczej:

1. Světlík Jan

2. Dostál Václav / junior /

3. Elwira Lewicka - na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa, który przedstawił pisemną zgodę kandydatki na kandydowanie oraz udział w pracach Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym nad powołaniem Světlík Jana oddano 1.993.556 ważnych głosów, wszystkie za powołaniem wobec czego Světlík Jan został powołany do składu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym nad powołaniem Dostál Václav / junior / oddano 1.993.556 ważnych głosów, wszystkie za powołaniem wobec czego Dostál Václav / junior / został powołany do składu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym nad powołaniem Elwiry Lewickiej oddano 1.993.556 ważnych głosów, w tym za 794.917 głosów, przeciw 1.276 głosów, wstrzymało się 1.197.363 głosów, wobec czego Elwira Lewicka została powołana do składu Rady Nadzorczej.

W tym miejscu przed głosowaniem nad uchwałą numer 9 przedstawiciel Skarbu Państwa zgłosił propozycję innego brzmienia uchwały numer 9, w której treści miałby znaleźć się zapis o trybie przetargowym sprzedaży nieruchomości. Wobec tego przewodniczący zarządził głosowanie nad wyrażeniem zgody co do głosowania nad uchwałą w brzmieniu proponowanym przez przedstawiciela Skarbu Państwa. Przewodniczący stwierdza, że Zgromadzenie odrzuciło propozycję Skarbu Państwa w głosowaniu, w którym oddano 1.993.002 ważne głosy, w tym za przyjęciem uchwały w brzmieniu proponowanym przez Skarb Państwa 790.565 głosów, przeciw 1.202.437, wobec czego Przewodniczący stwierdza, iż nie odbędzie się głosowanie nad tekstem uchwały w brzmieniu proponowanym przez Skarb Państwa.

W tym miejscu przedstawiciel Skarbu Państwa zgłasza do protokołu sprzeciw.

U C H W A Ł A NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd FBT "Milmet" S.A. następujących nieruchomości w postaci działek z prawem ich wieczystego użytkowania i znajdujących się na nich budynków:

a. Działka nr 2/3, karta mapy 39, KW 26154 o powierzchni 31609 m2 wraz ze znajdującymi się na niej budynkami o nr inwentarzowych:

- 1037 o powierzchni 396 m2

- 1038 o powierzchni 576 m2

- 1065 o powierzchni 408 m2.

b. Działka nr 5/4, karta mapy 39, KW 26154 o powierzchni 29925 m2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem o nr inwentarzowym 1034 o powierzchni 529 m2.

c. Działka nr:

- 50/5, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 2409 m2

- 193/4, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 1094 m2

wraz ze znajdującym się na nich budynkiem o nr inwentarzowym 1161 o powierzchni 1110 m2.

d. Działka nr 2/3, karta mapy 39, KW 26154 o powierzchni 31609 m2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem o nr inwentarzowym 1013 o powierzchni 1639 m2.

e. Działka nr 2/3, karta mapy 39, KW 26154 o powierzchni 31609 m2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem o nr inwentarzowym 1029 o powierzchni 320 m2.

f. Działka nr:

- 197/2, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 311 m2

- 50/6, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 2221 m2

- 193/3, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 703 m2

wraz z budynkiem o nr inwentarzowym 1078 o powierzchni 1300 m2 znajdującym się na działkach nr: 197/2 i 50/6.

g. Działka nr:

- 193/3, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 703 m2

- 48/4, karta mapy 40, KW 26781 o powierzchni 645 m2

- 197/2, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 311 m2

- 50/6, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 2221 m2

wraz ze znajdującym się na nich budynkiem o nr inwentarzowym 1074 o powierzchni 283 m2.

h. Działka nr 20/15 karta mapy 39, KW 41141 o powierzchni 10420 m2 wraz z budynkiem o nr inwentarzowym 1133 o powierzchni 809 m2.

i. Działka nr 8458/1, Nr mapy 27, KW 34010 o powierzchni 1029 m2 oraz działka nr 4471/1, Nr mapy 27, KW 1752 o powierzchni 0028 m2 wraz ze znajdującymi się na nich budynkami:

- o nr inwentarzowym 1131 o powierzchni 275 m2

- o nr inwentarzowym 1151 o powierzchni 96 m2

- o nr inwentarzowym 1132 o powierzchni 100 m2.

j. Działka nr 20/15, karta mapy 39, KW 41141 o powierzchni 10420 m2 oraz działka nr 20/13, karta mapy 39, KW 26154 o powierzchni 686 m2 wraz z budynkiem o nr inwentarzowym 1149 i 1150 o powierzchni 4644 m2 znajdującym się na działce nr 20/15.

k. Działka nr 20/15, karta mapy 39, KW 41141 o powierzchni 10420 m2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem o nr inwentarzowym 1073 o powierzchni 63 m2.

l. Działki nr:66 o powierzchni 1457 m2, 67 o powierzchni 1270 m2 i 91 o powierzchni 880 m2 , położone w Sosnowcu przy ulicy Plonów, karta mapy 38, a objęte księgą wieczystą KW numer 7078 Sądu Rejonowego w Sosnowcu

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd FBT "Milmet" S.A. wydzielonych części wymienionych w § 1 nieruchomości w przypadku dokonania ich podziału.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 4

Zobowiązać Zarząd do złożenia pisemnego sprawozdania na najbliższym zgromadzeniu o sposobie realizacji niniejszej uchwały.

Przewodniczący stwierdza, że na 1.993.002 ważne głosy za uchwałą głosowało 1.202.437 głosów, przeciw 790.565 głosów wobec czego uchwała została podjęta.

W tym miejscu przed głosowaniem nad uchwałą numer 10 przedstawiciel Skarbu Państwa zgłosił propozycję innego brzmienia uchwały numer 10, w której treści miałby znaleźć się zapis o trybie przetargowym sprzedaży wybranych składników majątkowych wybranych składników majątkowych związanych z produkcją zaworów. Wobec tego przewodniczący zarządził głosowanie nad wyrażeniem zgody co do głosowania nad uchwałą w brzmieniu proponowanym przez przedstawiciela Skarbu Państwa. Przewodniczący stwierdza, że Zgromadzenie odrzuciło propozycję Skarbu Państwa w głosowaniu, w którym oddano 1.993.002 ważne głosy, w tym za przyjęciem uchwały w brzmieniu proponowanym przez Skarb Państwa 790.565 głosów, przeciw 1.202.437, wobec czego Przewodniczący stwierdza, iż nie odbędzie się głosowanie nad tekstem uchwały w brzmieniu proponowanym przez Skarb Państwa.

U C H W A Ł A NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET"S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy kupna - sprzedaży

wybranych składników majątkowych, związanych z 

produkcją zaworów.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FBT "Milmet" S.A. działając na podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zawarcie umowy kupna - sprzedaży wybranych składników majątkowych związanych z produkcją zaworów, na które składają się wymienione w n/ w Załącznikach do umowy sprzedaży:

1. Załącznik Nr 3 - majątek niematerialny

2. Załącznik Nr 4 - majątek materialny - środki trwałe

3. Załącznik Nr 5 - majątek materialny - wyposażenie

4. Załącznik Nr 6 - zapasy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu, w którym oddano 1.993.002 ważnych głosów, za uchwałą głosowało 1.202.437 głosów, przeciw 790.565 głosów wobec czego uchwała została podjęta.

Przewodniczący stwierdza, że wszystkie powyższe uchwały zostały podjęte zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, a przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodny był z Regulaminem.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »