AWBUD (AWB): Uchwały podjęte na ZWZA - raport 13

"INSTAL-LUBLIN" S.A. podaje treść uchwał podjętych w dniu 25.05.2001 r., na XII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 1/01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2000 rok.

UCHWAŁA NR 2/01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za 2000 rok, którego bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 638 705,47 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku stratę netto w kwocie 2 229 764,24 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę 285 983,34 zł oraz informację dodatkową.

Reklama

UCHWAŁA NR 3/01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA nie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Klaudelowi z wykonania przez niego obowiązków za 2000 rok.

UCHWAŁA NR 4/01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA nie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Pikowi z wykonania przez niego obowiązków za 2000 rok.

UCHWAŁA NR 5/01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA nie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Henrykowi Kozarowi z wykonania przez niego obowiązków za 2000 rok.

UCHWAŁA NR 6/01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Kotnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za 2000 r.

UCHWAŁA NR 7/01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Wyszkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za 2000 r.

UCHWAŁA NR 8/01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Stelmachowi z wykonania przez niego obowiązków za 2000 r.

UCHWAŁA NR 9/01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Apoznańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za 2000 r.

UCHWAŁA NR 10/01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bolesławowi Filozofowi z wykonania przez niego obowiązków za 2000 r.

UCHWAŁA NR 11 /01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA zatwierdza pokrycie straty za 2000 r. w kwocie 2 229 764,24 zł z zysku przyszłych okresów.

UCHWAŁA NR 12 /01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA uchwala zmiany w statucie spółki

1/ Dotychczasowy Rozdział II o treści;

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

Otrzymuje brzmienie;

II. Przedmiot działalności Spółki

2/ Dotychczasowy §5 o treści:

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1) produkcja prefabrykatów budowlano-instalacyjnych, materiałów budowlanych, stolarki budowlanej, wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych, wyrobów z metali i z tworzyw sztucznych oraz wyrobów kamieniarsko-betoniarskich,

2) wykonawstwo robót budowlano-montażowych i remontów w zakresie budownictwa ogólnego, mieszkalnego, specjalistycznego i rolniczego oraz konstrukcji stalowych wraz z wykonawstwem instalacji sanitarnych, elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych, przemysłowych, izolacyjnych, antykorozyjnych, wentylacji i klimatyzacji oraz automatyki,

3) usługi projektowe w zakresie robót wymienionych w punkcie 2 wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

4) produkcja, usługi i handel w zakresie branży metalowej, elektrycznej, drewnianej, kamieniarsko-betoniarskiej oraz tworzyw sztucznych i materiałów odpadowych i z surowców wtórnych,

5) usługi w zakresie badań radiograficznych, usługi serwisowe w zakresie elektronarzędzi i sprzętu spawalniczego oraz prowadzenie wypożyczalni elektronarzędzi, sprzętu spawalniczego oraz środków transportowych,

6) usługi magazynowe, transportowe, sprzętowe i spedycyjne oraz diagnostyczno-naprawcze sprzętu spawalniczego, elektronarzędzi oraz pojazdów mechanicznych, w tym środków transportowych,

7) prowadzenie szkoleń w zakresie objętym działalnością Spółki, a w szczególności szkoleń spawalniczych,

8) usługi marketingowe i reklamowe wraz z organizowaniem i prowadzeniem targów, wystaw i giełd,

9) usługi hotelarskie i gastronomiczne oraz organizowanie i obsługa ruchu turystycznego,

10) usługi agencyjne i przedstawicielskie na rzecz firm krajowych i zagranicznych oraz prowadzenie składów celnych i konsygnacyjnych,

11) handel hurtowy i detaliczny materiałami, surowcami i artykułami przemysłowymi i spożywczymi produkcji własnej i obcej, w tym także pochodzenia zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej, motoryzacyjnej, chemicznej, elektrycznej i elektronicznej,

12) eksport i import surowców, wyrobów i usług w trybie określonym obowiązującymi przepisami.

otrzymuje brzmienie;

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa ( PKD 20.30.Z),

2. produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z),

3. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z)

4. produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych (PKD 26.61.A),

5. produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego ( PKD 26.70.Z),

6. produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń ( PKD 28),

7. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C)

8. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25.E),

9. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z) ,

10. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),

11. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B)

12. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z),

13. sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B),

14. sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54.Z),

15. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),

16. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18),

17. sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 52.46),

18. hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),

19. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),

20. magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),

21. pozostała działalność turystyczna (PKD 63.30.D),

22. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),

23. badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),

24. reklama (PKD 74.40.Z)

25. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z)

.

3/ Dotychczasowy § 17 ust.1 o treści;

"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

otrzymuje brzmienie;

"1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie "

4/ Dotychczasowy § 17 ust.3 o treści;

"3.Jeżeli wskutek ustąpienia lub śmierci członka w czasie kadencji, Rada Nadzorcza nie składa się z przepisowej liczby członków, skład jej może być przez nią samą uzupełniony pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu"

otrzymuje brzmienie;

"3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek śmierci lub rezygnacji, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka."

5/ W § 20 statutu dodaje się ust.4 o brzmieniu;

4.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały."

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

6/ Dotychczasowy § 22 ust.2 pkt.10 o treści;

" 10) wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy zobowiązującej spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 1 (jedną czwartą) kapitału akcyjnego,"

skreśla się

7/ Dotychczasowy § 22 ust.2 pkt.11 o treści;

"11) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego Spółki innych niż fabryczne, a także na zbycie lub wydzierżawienie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/5 kapitału akcyjnego",

Otrzymuje jako pkt 10 brzmienie;

"10) decydowanie o nabyciu i zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym a także wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego.

8/ w § 22 po ust.2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu;

" 3) Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do uzyskiwania jej zgody na zawarcie przez spółkę umowy na mocy której Spółka zaciąga zobowiązania lub rozporządza prawem majątkowym o wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego"

9/ Dotychczasowy § 36 pkt.13 o treści;

"13) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych spółki,"

skreśla się

UCHWAŁA NR 13 /01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA uchwala, iż Rada Nadzorcza V kadencji składa się z pięciu osób.

UCHWAŁA NR 14 /01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA uchwala wybór Rady Nadzorczej w osobach:

1. Andrzej Kotnowski

2. Jarosław Wyszkowski

3. Wojciech Stelmach

4. Jan Marczak

5. Bolesław Filozof

UCHWAŁA NR 15/01

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA ustala wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej w postaci ryczałtu za każdy miesiąc w wysokości:

- Przewodniczący - 140%

- pozostali członkowie - 120%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »