Reklama

IDEON (IDE): Uchwały podjęte na ZWZA - raport 21

Raport bieżący nr 21/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd emitenta przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2015 roku:

UCHWAŁA NR 1/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1.Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach, dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Puchowicza.

Reklama

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 2/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: IDEON S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ.

2. Wybór przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.

5. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2014 r. i udzielenia absolutorium członkom zarządu za 2014 r.,

c) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za 2014 r.,

d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2014 r.

e) zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.

f) pokrycia straty Spółki za 2014 r.,

g) dalszego istnienia Spółki,

h) scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

7. Zamknięcie obrad ZWZ.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 371 507 tj. 100 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – zero tj. zero % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 3/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

1.Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki Ideon SA za rok obrotowy 2014 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę 38.594 tys. złotych;

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 48.724 tys. złotych;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w wysokości 48.716 tys. złotych;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.716 tys. złotych;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 86 tys. złotych; - informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 321 507 tj. 99,89 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 50 000 tj. 0,11 %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 4/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1, w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Ideon SA z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 będące składnikiem raportu rocznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 321 507 tj. 99,89 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 50 000 tj. 0,11 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 5/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 321 507 tj. 99,89 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 50 000 tj. 0,11 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 6/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 321 507 tj. 99,89 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 50 000 tj. 0,11 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 7/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ideon SA w 2014 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2014. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 321 507 tj. 99,89 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 50 000 tj. 0,11 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 8/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 321 507 tj. 99,89 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 50 000 tj. 0,11 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 9/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 321 507 tj. 99,89 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 50 000 tj. 0,11 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 10/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi GRUDNIOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 321 507 tj. 99,89 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 50 000 tj. 0,11 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 11/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Ewie CEREK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 321 507 tj. 99,89 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 50 000 tj. 0,11 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 12/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Andrzejowi KONIECZKO absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon S.A. w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 321 507 tj. 99,89 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 50 000 tj. 0,11 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 13/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok

Na podstawie art. 398, w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki i rozdziału 7 Ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

-skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę: 58.302 tys. złotych.

-skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 2.322 tys. złotych

-skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w wysokości: 2.322 tys. złotych,

-skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 3.492 tys. złotych

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę: 180 tys. złotych,

- informację dodatkową oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 321 507 tj. 99,89 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 50 000 tj. 0,11 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 14/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok

Na podstawie art.393 pkt.1 ,w związku z art. 395 §2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 będące składnikiem raportu skonsolidowanego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 321 507 tj. 99,89 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 50 000 tj. 0,11 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 15/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2014 rok

Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: strata Spółki za rok 2014 w kwocie 48.724 tys. zł. zostanie pokryta z zysku Spółki przyszłych okresów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 371 507 tj. 100 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – zero tj. zero % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero % głosów oddanych,

UCHWAŁA NR 16/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art.397 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 371 507 tj. 100 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – zero tj. zero % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero % głosów oddanych,

UCHWAŁA NR 17/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na wymagania stawiane Spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Ustalenie wartości nominalnej akcji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon S.A. ustala wartość nominalną akcji Ideon S.A. akcji wszystkich serii w wysokości 100,00 (sto) złotych w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 1 (jeden) złoty oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Ideon S.A. serii wszystkich akcji z liczby 343.490.800 do liczby 3.434.908, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

2. Scalanie akcji Spółki dokonuje się poprzez oznaczenie wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki, tj. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ,N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z, V, Q, A1, A2, nową serią A.

§ 2

Resztówki i niedobory scaleniowe

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon S.A. S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Akcjonariusza, który to Akcjonariusz na podstawie umowy z Ideon S.A. zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Ideon S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Ideon S.A. o nowej wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych, pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon S.A. uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Ideon S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Ideon S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon S.A. zastrzega, że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie może przekraczać : 4.000,00 zł nowych akcji o nowej wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych.

3. W wyniku scalania akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn., akcje o wartości nominalnej 1 zł każda, w liczbie od 1 do 99 zł stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobry jednej akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) zł, zaś uprawnienia Akcjonariusza do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa w wyżej określony sposób, wówczas proces scalania akcji może nie dojść do skutku.

§ 3

Upoważnienie dla Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także nie wymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Ideon S.A w ten sposób, że 100 (sto) akcji Ideon S.A. o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Ideon S.A. o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych.

2. W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) Doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,

2) Wyboru i zawarcia umowy w imieniu Spółki z Akcjonariuszem, który zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Ideon S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe,

3) wyznaczenia dnia referencyjnego (dzień referencyjny), według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Ideon S.A. o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Ideon S.A. o wartości nominalnej 100,00 (sto) zł każda, które w związku ze scalaniem akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden)złoty powinny zostać zapisane na tych rachunkach.

4) dokonywanie wszelkich czynności przed KDPW i GPW w związku z przeprowadzeniem scalania akcji

5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w dniu referencyjnym stanowiła wielokrotność liczby 100.

§ 4

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku ze scalaniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 343 490 800 ,00 zł ( trzysta czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 3.434.908 sztuk akcji serii A."

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany z niniejszej uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 321 507 tj. 99,89 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 50 000 tj. 0,11 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 17a/06/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki

1. W związku z uchwałą nr 17 z dnia 16 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zmiany Statutu Spółki, dokonującej scalenia akcji Spółki w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 1 złoty ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 100 złotych, oraz jednocześnie zmniejsza się ogólną liczby akcji wszystkich serii z liczby 343.490.800 do liczby 3.434.908, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IDEON S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:

1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu, na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,

2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IDEON S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza ………………………, który na podstawie umowy ze Spółką zrzekł się / zrzeknie się swoich praw akcyjnych w ................................. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki IDEON S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.

3. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IDEON S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 100 złotych, zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 100 złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki IDEON S.A. może nie dojść do skutku.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IDEON S.A. zobowiązuje akcjonariuszy Spółki IDEON S.A. do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 .

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu spółki wynikającego z uchwały numer nr 17/06/2015 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 46 371 507 głosów ważnych z 46 371 507 akcji, co stanowi 13,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 46 321 507 tj. 99,89 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 50 000 tj. 0,11 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-16Ireneusz KrólPrezes ZarząduIreneusz król
2015-06-16Mariusz Jabłoński Wiceprezes ZarząduMariusz Jabłoński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »