IDEON (IDE): Uchwały podjęte na ZWZA IDEON S.A. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd emitenta przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 roku:

UCHWAŁA NR 1/06/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach, dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana:

Reklama

Jerzego Puchowicz

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/06/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: IDEON S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ.

2. Wybór przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.

5. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2016 r. i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2016 r.,

c) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2016 r.,

d) przeznaczenia zysku Spółki za 2016 r.

7. Zamknięcie obrad ZWZ.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 535 900 głosów ważnych z 31 535 900 akcji, co stanowi 9,18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 31 535 900 tj. 100,00 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – zero tj. zero %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 3/06/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki IDEON SA za rok obrotowy 2016 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę: 451 tys. złotych;

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 357 tys. złotych;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości: 357 tys. złotych;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 357 tys. złotych;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 tys. złotych;

- informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 535 900 głosów ważnych z 31 535 900 akcji, co stanowi 9,18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 31 508 245 tj. 99,91 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,09 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 4/06/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1, w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu IDEON SA z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 będące składnikiem raportu rocznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 535 900 głosów ważnych z 31 535 900 akcji, co stanowi 9,18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 31 508 245 tj. 99,91 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,09 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 5/06/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2017 roku

sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 535 900 głosów ważnych z 31 535 900 akcji, co stanowi 9,18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 31 508 245 tj. 99,91 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,09 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 6/06/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 535 900 głosów ważnych z 31 535 900 akcji, co stanowi 9,18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 31 508 245 tj. 99,91 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,09 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 7/06/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IDEON SA w 2016 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 535 900 głosów ważnych z 31 535 900 akcji, co stanowi 9,18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 31 508 245 tj. 99,91 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,09 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 8/06/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 535 900 głosów ważnych z 31 535 900 akcji, co stanowi 9,18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 31 508 245 tj. 99,91 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,09 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 9/06/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 535 900 głosów ważnych z 31 535 900 akcji, co stanowi 9,18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 31 508 245 tj. 99,91 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,09 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 10/06/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi GRUDNIOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 535 900 głosów ważnych z 31 535 900 akcji, co stanowi 9,18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 31 508 245 tj. 99,91 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,09 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 11/06/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Ewie CEREK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 535 900 głosów ważnych z 31 535 900 akcji, co stanowi 9,18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 31 508 245 tj. 99,91 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,09 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 12/06/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Andrzejowi KONIECZKO absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON S.A. w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 535 900 głosów ważnych z 31 535 900 akcji, co stanowi 9,18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 31 508 245 tj. 99,91 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – 27 655 tj. 0,09 % głosów oddanych,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.

UCHWAŁA NR 13/06/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki IDEON S.A. w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok

Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: zysk Spółki za rok 2016 w kwocie 357 tys. zł. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 535 900 głosów ważnych z 31 535 900 akcji, co stanowi 9,18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów "za” – 31 535 900 tj. 100,00 % głosów oddanych,

- głosów "przeciw” – zero tj. zero %,

- głosów "wstrzymało się” – zero tj. zero %.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-30Ireneusz KrólPrezes ZarząduIreneusz Król
2017-06-30Mariusz JabłońskiWiceprezes ZarząduWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »