Reklama

EFH (EFH): Uchwały podjęte na ZWZA Spółki w dniu 25 czerwca 2013 roku - raport 26

Raport bieżący nr 26/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EFH S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki w Warszawie odbyło się WZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 28 maja 2013 roku (raport bieżący 24/2013 z dnia 28 maja 2013 roku). Na WZA podjęto następujące uchwały:

Reklama

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z dnia 8 października 2009 roku uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Dorotę Mroczek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.410.734 akcje, co stanowi 16,44 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.410.734 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.410.734 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów nie oddano.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Powzięcie uchwał w sprawach ustalenia liczby członków i powołania komisji skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.

9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2012.

10 Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2012.

11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.568.533 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów nie oddano.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Z uwagi na fakt, iż oddawanie głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywa się z użyciem urządzeń elektronicznych odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.271.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 296.734.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej także "Spółką”), po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.257.799 ważne głosy, przeciw uchwale oddano 14.000 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 296.734.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.227.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 340.734.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.227.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 340.734.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki pokryć stratę za 2012 rok w kwocie 18 031 047,23 złotych (słownie: osiemnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści siedem złotych dwadzieścia trzy grosze) z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.257.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 310.734.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.227.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 340.734.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.227.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 340.734.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.227.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 340.734.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Waksmundzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 498.533 akcje, co stanowi 3,40 % kapitału zakładowego, na które przypada 498.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 454.533 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 44.000.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.524.533 ważne głosy, przeciw uchwale oddano 30.000 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 14.000.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Hosin z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.524.533 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 44.000.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Dubińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.524.533 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 44.000.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Kachniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.524.533 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 44.000.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Łukasiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.524.533 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 44.000.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Naumanowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.524.533 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 44.000.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.257.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 310.734.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Korwin-Małaszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.257.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 310.734.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Stupnickiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.257.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 310.734.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Ratajczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.257.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 310.734.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Markiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.257.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 310.734.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Podobasowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.554.533 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 14.000.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Kuflińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.554.533 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 14.000.

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia nie udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Riadowi Bekkar z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 201,799 ważne głosy, przeciw uchwale oddano 296.734 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 2.070.000.

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia nie udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Izabeli Gałązce z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.565.099 akcji, co stanowi 17,49 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.565.099 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 201,799 ważne głosy, przeciw uchwale oddano 293.300 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 2.070.000.

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Wiesławowi Migutowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.257.799 ważne głosy, przeciw uchwale oddano 296.734 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 14.000.

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Toberowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.271.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 296.734.

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Bieniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.271.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 296.734.

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Barczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.568.533 akcje, co stanowi 17,52 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.568.533 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 2.257.799 ważne głosy, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów oddano 310.734.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-25 Michał Tober Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »