Reklama

NORTHCOAST (NCT): Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia - raport 9

Raport bieżący nr 9/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2017 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała 01/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Krzysztofa Tomasza Libiszewskiego.

Reklama

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddaniu łącznie 3.424.380 ważnych głosów w tym: głosów "za” przyjęciem uchwały 562.635, głosów "przeciw” uchwale – 0, głosów "wstrzymujących się” – 2.861.745.

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała 02/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Krzysztofa Tomasza Libiszewskiego.

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddaniu łącznie 3.424.380 ważnych głosów w tym: głosów "za” przyjęciem uchwały 3.377.848, głosów "przeciw” uchwale – 0, głosów "wstrzymujących się” – 46.532.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała 03/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad,

5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej North Coast oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2016,

6) Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku,

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2016,

10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2016,

11) Podjęcie uchwały o podziale zysku za roku obrotowym 2016,

12) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,

13) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,

14) Wolne wnioski i dyskusja,

15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 04/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki

z działalności za rok obrotowy 2016

"Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 05/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

North Coast S.A.

za rok obrotowy 2016

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1) sprawozdanie finansowe Spółki NORTH COAST S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.300 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy złotych),

c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 54 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 505 tys. zł (słownie: pięćset pięć tysięcy złotych),

f) informację dodatkową.

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 06/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

North Coast S.A.

za rok obrotowy 2016

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z

działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i

prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej North Coast zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 07/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast S.A.

za rok obrotowy 2016

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późn. zm) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki North Coast S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem

finansowym za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wraz z opinią biegłego

rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za 2016r., składającego się z :

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 111.543 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),

2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.905 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1.905 tys. zł (słownie: milion dziewięćset pięć tysięcy złotych),

3. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.905 tys. zł (słownie: milion dziewięćset pięć milionów złotych),

4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.231 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych),

5. informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacji objaśniających.

Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 08/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku

za rok obrotowy 2016

"Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki w wysokości 53.966,23 zł ( słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100), zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 09/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Panu Luigi Fici

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Luigi Fici, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Panu Daniele Zoni

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Daniele Zoni, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Tommaso Cibrario

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Tommaso Cibrario, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Pani Marcie Annie Smółka

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Pani Marcie Annie Smołka, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Piotrowi Grzegorzowi Kocik

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Piotrowi Kocik, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Grzegorzowi Spuz-Szpos

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Grzegorzowi Spuz – Szpos, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Michałowi Bartkowiak

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Michałowi Bartkowiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-19Luigi FiciPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »