Reklama

AGORA (AGO): Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 czerwca 2018 r. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) Spółki, które odbyło się 20 czerwca 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.

"Uchwała nr 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Bartosza Romanowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

Reklama

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 639 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"Uchwała nr 2

Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 639 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"Uchwała nr 3

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika i Pana Bartłomieja Marcinka.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 639 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"Uchwała nr 4

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 777 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 862.

"Uchwała nr 5

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 777 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 832.

"Uchwała nr 6

Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 68 122 166,14 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 14/100), Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego Spółki, w części, w jakiej został on utworzony z: (i) nadwyżki emisyjnej 1 779 990 akcji własnych Spółki, umorzonych na podstawie uchwały nr 17 walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2006 r oraz (ii) nadwyżki emisyjnej 4 040 149 akcji własnych Spółki umorzonych na podstawie uchwały nr 31 walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2009 roku. W związku z powyższym, kapitał zapasowy Spółki, w części pochodzącej z nadwyżki emisyjnej (agio) wyżej wskazanych akcji ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę straty w wysokości 68 122 166,14 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 14/100).”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 609 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 30.

"Uchwała nr 7

1. Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć kwotę 23 290 415,50 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy 50/100) z kapitału zapasowego Spółki, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 23 290 415,50 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 13 lipca 2018 roku.

4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2018 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 609 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 30.

"Uchwała nr 8

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Wiśniewskiego, które nastąpiło w drodze kooptacji w dniu 9 listopada 2017 r. na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 639 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"Uchwała nr 9

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831.

"Uchwała nr 10

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831.

"Uchwała nr 11

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831.

"Uchwała nr 12

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 40 452 649 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 48,94% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 40 452 649ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 425 788 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831.

"Uchwała nr 13

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Doboszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 777 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 832.

"Uchwała nr 14

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 9 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 777 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 862.

"Uchwała nr 15

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Kryńskiej-Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 8 listopada 2017 r.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831.

"Uchwała nr 16

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 332 739 ważnych głosów z 24 206 339 akcji co stanowi 50,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 332 739 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 305 878 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831.

"Uchwała nr 17

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831.

"Uchwała nr 18

"Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831.

"Uchwała nr 19

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej-Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 8 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831.

"Uchwała nr 20

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kani z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 8 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831.

"Uchwała nr 21

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 5 września 2017 r.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831.

"Uchwała nr 22

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi Musiałowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 308 778 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 26 831.

"Uchwała nr 23

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bartosza Hojkę do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 168 427 głosów, przeciw uchwale oddano 154 325 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 12 887.

"Uchwała nr 24

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Annę Kryńską – Godlewską do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 171 327 głosów, przeciw uchwale oddano 154 325 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 9 987.

"Uchwała nr 25

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Agnieszkę Sadowską do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 171 327 głosów, przeciw uchwale oddano 154 325 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 9 987.

"Uchwała nr 26

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Grzegorza Kanię do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 171 327 głosów, przeciw uchwale oddano 154 325 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 9 987.

"Uchwała nr 27

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Jagiełło do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 171 327 głosów, przeciw uchwale oddano 154 325 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 9 987.

"Uchwała nr 28

Na postawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Umarza się 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B i D Spółki o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (akcje własne), nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r.

§2

Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji własnych w łącznej kwocie 21.691.900,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) złotych za wszystkie nabyte akcje własne, co stanowi 20 (słownie: dwadzieścia) złotych za jedną nabytą akcję własną, zostało wypłacone na rzecz akcjonariuszy w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r.

§3

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie akcji.

§4

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§5

Obniża się kapitał zapasowy Spółki o kwotę 21 744 437,85 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych 85/100), stanowiącą kwotę wydatkowaną na nabycie akcji własnych Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. Jednocześnie nadwyżkę kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki ponad kwotę wydatkowaną na nabycie akcji własnych Spółki, w łącznej kwocie 2 088 275,15 (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 15/100) złotych, przelewa się do kapitału zapasowego Spółki."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 609 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 30.

"Uchwała nr 29

Na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych z kwoty 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych do kwoty 46.580.831 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) złotych.

§2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BiD Spółki (akcje własne), o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w ramach programu nabywania akcji własnych, przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r.

§3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych zgodnie uchwałą nr 28 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

§4

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi bez przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§5

Tworzy się kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do którego przelewa się kwotę 1.084.595 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego.

§6

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§7

Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący:

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych i dzieli się na 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 43.383.826 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych serii B i D, imiennych oraz na okaziciela.”

otrzymuje następujące, zmienione brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.580.831 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) złotych i dzieli się na 46.580.831 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 42.299.231 (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji zwykłych serii BiD, imiennych oraz na okaziciela.”

§8

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności wymaganych do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki na mocy niniejszej uchwały."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 609 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 30.

"Uchwała nr 30

W związku ze zmianą Statutu dokonaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 29, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w

następującym brzmieniu:

"STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ[...]”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 41 335 639 ważnych głosów z 24 209 239 akcji co stanowi 50,79% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 41 335 639 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 335 609 głosów, przeciw uchwale oddano 30 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-20Bartosz HojkaPrezes zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »