Reklama

INTERCARS (CAR): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.03.2012 r. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wypełniając obowiązek wynikający z § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.), Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Wojciecha Józefa Olewniczaka.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.917.441 głosów, w głosowaniu brało udział 7.917.441 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.917.441ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.917.441 głosów, w głosowaniu brało udział 7.917.441 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.917.441 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 16.5) Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki oddział pod nazwą Inter Cars Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie; 04-501 Warszawa, ulica Płowiecka 57 ("Oddział")

Przedmiotem działalności Oddziału jest w szczególności zarządzanie prawami do znaków towarowych oraz zarządzanie własnością intelektualną.

Zbycie Oddziału nastąpi poprzez wniesienie Oddziału jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej działającej pod firmą GALT SPV 18 Y Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000385181, w której jedynym wspólnikiem jest Inter Cars Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Inter Cars S.A. z siedziba w Warszawie.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.917.441 głosów, w głosowaniu brało udział 7.917.441 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.917.441 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity statutu Spółki sporządzonego w dniu 17 maja 1999 roku przed Andrzejem Przybyła notariuszem w Warszawie za Rep. A nr 2927/99 ze zm., w następującym brzmieniu:

TEKST JEDNOLITY STATUTUSPÓŁKI INTER CARS S.A.

"S T A T U T"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą "Inter Cars" Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKD 34.30),

2.Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A),

3.Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych (PKD 50.10.A),

4.Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych (PKD 50.10.B),

5.Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD 50.30),

6.Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.4),

7.Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.6),

8.Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. (PKD 52.4),

9.Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),

10.Wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),

11.Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),

12.Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z),

13.Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),

14.Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),

15.Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),

16.Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),

17.Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),

18.Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10),

19.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),

20.Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),

21.Produkcja pojazdów mechanicznych (PKD 34.10),

22.Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza (PKD 27.10.Z),

23.Produkcja aluminium (PKD 27.42.Z),

24.Produkcja ołowiu, cynku i cyny (PKD 27.43.Z),

25.Produkcja miedzi nieobrobionej (PKD 27.44.A),

26.Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (PKD 27.45.Z),

27.Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających (PKD 35.11.B),

28.Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z),

29.Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (PKD 37.20.Z),

30.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z),

31.Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5),

32.Transport lądowy, transport rurociągowy (PKD 60),

33.Działalność wspomagająca transport, działalność związana z turystyką (PKD 63),

34.Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 74),

35.Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B).

36.Działalność wydawnicza (PKD 22.1)

37.Działalność poligraficzna (PKD 22.2).

38.Działalność usługowa związana z produkcją roślinną : zagospodarowanie terenów zielonych ( PKD 01.41 )

39.Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia Spółka zobowiązuje się do uzyskania koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

§ 6.

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 27.472.200 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13.736.100 (słownie: trzynaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:

1)200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami 000001 do 200000,

2)7.695.600 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00200001 do 7895600,

3)104.400 (sto cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 7895601 do 8000000,

4)2.153.850 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 8000001 do 10153850,

5)1.667.250 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 10153851 do 11821100,

6)nie więcej niż 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 11821101 do 13696100.

2.Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.

3.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 944.000 (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych i obejmuje nie więcej niż 157.333 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, nie więcej niż 157.333 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 oraz nie więcej niż 157.334 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda.

§ 7.

Wszystkim Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji Spółki chyba, że Walne Zgromadzenie pozbawi Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w części lub całości.

§ 8.

1.Akcje mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

2.Sposób i warunki umorzenia akcji określa w każdym przypadku uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

Założycielami Spółki są:

1.Krzysztof Teofil Oleksowicz,

2.Piotr Tadeusz Oleksowicz,

3.Andrzej Aleksander Oliszewski.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 10.

Organami Spółki są:

1. Zarząd.

2. Rada Nadzorcza.

3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD.

§ 11.

1. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany został w akcie zawiązania Spółki.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 1 (jeden) rok. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

3. Zarząd zarządza Spółką oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

4. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone w niniejszym Statucie lub w przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

5. Zarząd zarządza majątkiem i prawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa.

6.Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

7. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

B. RADA NADZORCZA

§ 12.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do trzynastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spośród pozostałych członków Rady Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącego.

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi trzynaście.

3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje

§ 13.

1. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia są zwoływane za pisemnym zawiadomieniem zawierającym informację o miejscu, czasie i proponowanym porządku obrad posiedzenia i doręczonym wszystkim członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na taki tryb glosowania.

4. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady Nadzorczej.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w sposób określony w kodeksie spółek handlowych, niniejszym Statucie oraz w regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) badanie sprawozdań finansowych Spółki,

2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,

3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie ofert otrzymanych przez Zarząd,

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

5) wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu,

6) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki,

7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,

8) zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 15.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą za udział w jej pracach otrzymać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w Spółce.

2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w przepisach kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem tych spraw, które zgodnie ze Statutem należą do kompetencji innych organów Spółki.

4.Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:

1) jakakolwiek zmiana kapitału zakładowego Spółki, jak również tworzenie , zasilanie i wydatkowanie innych kapitałów, funduszy i rezerw,

2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,

3) zmiany Statutu,

4) umorzenie akcji,

5) zbycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,

6) likwidacja, podział, łączenie, rozwiązanie i przekształcenie Spółki,

7) podział zysku, pokrycie strat i tworzenie kapitałów rezerwowych.

8) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

9) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej ,

10) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,

5.Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, lub w przypadkach i trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych - inne podmioty. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie spółki lub w Cząstkowie Mazowieckim (gmina Czosnów, województwo mazowieckie) lub w Kajetanach (gmina Nadarzyn województwo mazowieckie).

§ 18.

O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 19.

1.Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych oraz inne kapitały (fundusze) wymagane przepisami prawa. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały (fundusze) rezerwowe.

2. Wysokość odpisów na te fundusze, sposób ich wykorzystania oraz ich rozwiązania określa Walne Zgromadzenia.

§ 20.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 21.

Walne Zgromadzenie może przeznaczyć czysty zysk Spółki na:

1) odpisy na kapitał zapasowy,

2) dywidendę ,

3) odpisy na zasilenie innych kapitałów (funduszy) rezerwowych lub celowych tworzonych w Spółce,

4) na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

Zarząd Spółki podpisuje umowę z podmiotem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Spółki wybranym przez Radę Nadzorczą.

§ 23.

1.Spółka dokonuje wymaganych przez prawo ogłoszeń w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.917.441 głosów, w głosowaniu brało udział 7.917.441 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.917.441 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | zgromadzenie | Emitent | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »