CNT (CNT): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 roku wraz z wynikami głosowań. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Spółka”, "CNT S.A.") przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 roku (dalej także: "NWZ”) wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

Reklama

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Taźbirek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.039.393 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 4.039.393 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 47,52 % (czterdzieści siedem i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- za uchwałą oddano 4.039.393 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy),-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------

3. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------

4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.039.393 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 4.039.393 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 47,52 % (czterdzieści siedem i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- za uchwałą oddano 4.039.393 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy),-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000143061, działając na podstawie § 9 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----------

§ 1.

1. Umarza się 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) posiadanych przez Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ("Spółka”) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLERGPL00014, reprezentujących łącznie 12,94% kapitału zakładowego Spółki ("Akcje Własne”).

2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne za wynagrodzeniem, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia. ------------------------------------------------------------------------------

3. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w dniu 25 czerwca 2020 roku, poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Millennium Dom Maklerski S.A., w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki ("Oferta Skupu”), na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2020 roku ("Uchwała ZWZA”). ----------

4. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) tj. łączne koszty, które poniosła Spółka związane z wypłatą wynagrodzenia dla Akcjonariuszy na nabyte Akcje Własne wyniosło 22.000.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych). -----------------------------------------------------------------

5. Nabycie Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego Spółki, utworzonego z zysków Spółki, z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. ---------------------------------

6. Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki na mocy Uchwały nr 7 ZWZA, w której ZWZA określiło, że nabyte przez Spółkę Akcje Własne mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia oraz zobowiązanie do podjęcia przez Zarząd Spółki wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień Uchwały nr 7 ZWZA, a zatem, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.400.000 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych), tj. z kwoty 34.000.000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych) do kwoty 29.600.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych). --------------------------------------

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich Akcji Własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały tj. 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) Akcji Własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 1.100.000 Akcji Własnych. ---------------------------

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki, bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Oferty Skupu Akcje Własne podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz na koszty ich nabycia, na podstawie Uchwały nr 6 ZWZA.--------------------------------------

5. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 4.400.000 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 3 poniżej. -----------------------

§ 3.

W celu przelania kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2. ust. 5 niniejszej uchwały tworzy się osobny kapitał rezerwowy. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 4.

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki uchylając dotychczasowy § 9 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu nowe, poniższe brzmienie: ----

"§ 9. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.600.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na: -------------------------------------------------------------------------------------

- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, -----------------------------------------------------------------------------

- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, ------------------------------------------------------------------------------

- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, --------------------------------------------------------------------------------------------------

- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, ----

- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, -

- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,-----------

- 5.180.000 (pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.” ----------------------------------------------------------------------------

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy. ------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.039.393 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 4.039.393 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 47,52 % (czterdzieści siedem i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- za uchwałą oddano 4.039.393 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy),-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu Spółki na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 12 sierpnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że skutek prawny w postaci zmian Statutu Spółki nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy. ----------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.039.393 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 4.039.393 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 47,52 % (czterdzieści siedem i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym:

- za uchwałą oddano 4.039.393 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy),-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Żaden z akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do uchwał poddanych pod głosowanie w trakcie obrad NWZ.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, pkt 7 oraz pkt 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-12Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »