Reklama

ELEMENTAL (EMT): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. w dniu 21 grudnia 2016 r. - raport 67

Raport bieżący nr 67/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -------------------

Reklama

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany Pan Rafał Szalc.------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------Uchwała została podjęta większością: 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 głosach "PRZECIW”.------------------

*

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -------------------

§ 1

Odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------Uchwała została podjęta większością: 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------

*

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 21 grudnia 2016 r. przyjmuje następujący porządek obrad:---------------------------------------------------------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------

4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------

6. Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------------

a) zmiany Statutu Spółki, -------------------------------------------------------------------

b) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----------------------------------------------------------------------------

c) zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą Członka Rady Nadzorczej, ---

d) zmian w składzie Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------

7. Wolne głosy i wnioski. -------------------------------------------------------------------

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------Uchwała została podjęta większością: 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------

*

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka”) postanawia, co następuje:--

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w następujący sposób:--------------------------------------------------------------------------------

W § 5 ustęp 1 dodaje się punkt 24) w brzmieniu:--------------------------------------------

"24) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).”.------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------Uchwała została podjęta większością: 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------

*

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka”) postanawia, co następuje:---

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie zmiany Statutu Spółki.-------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------Uchwała została podjęta większością: 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.---------

*

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka”) postanawia, co następuje:------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór Pana Marka Piosika na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany przez Radę Nadzorczą w dniu 10 października 2016 r.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------

Uchwała została podjęta większością: 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------

*

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka”) postanawia, co następuje:------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Zuzannę Benincasa ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------Uchwała została podjęta większością: 70 243 672(siedemdziesiąt milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 7 515 000 (siedem milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosach "PRZECIW”.--------------------------------------------------------------------

*

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka”) postanawia, co następuje:------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Wojciecha Napiórkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------Uchwała została podjęta większością: 70 234 672 (siedemdziesiąt milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 7 515 000 (siedem milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosach "PRZECIW”.-------------------------------------------------------------------

Podstawa prawna:

1) art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639);

2) § 38 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-21Paweł JarskiPrezes Zarządu
2016-12-21Anna KostroCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »