Reklama

FAM (FAM): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 23 marca 2010r. oraz odstąpienie od rozpatrzenia punktu porządku obrad.

Raport bieżący nr 16/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2010r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 7.999.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,089%

Łączna liczba ważnych głosów- 7.999.160

Liczba głosów za- 7.999.160

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

§1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 8.279.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,967%

Łączna liczba ważnych głosów- 8.279.160

Liczba głosów za- 8.279.160

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Na wniosek pełnomocnika akcjonariusza Ponar S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą zmiany porządku obrad walnego poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt.8. Pełnomocnik akcjonariusza umotywował swój wniosek tym, że w pkt. 9 porządku obrad będzie wnioskował zmiany statutu, które spowodują, że rozpatrywanie punktu 8 porządku obrad stanie się bezprzedmiotowe.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie skreślenia pkt.8 porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia skreślić pkt.8 porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 8.279.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,967%

Łączna liczba ważnych głosów- 8.279.160

Liczba głosów za- 7.999.159

Liczba głosów przeciw- 280.000

Liczba głosów wstrzymujących się- 1

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

5. Przyjecie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- umorzenia akcji własnych FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach "Programu Odkupu Akcji Własnych" w celu umorzenia.

- obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z dokonanym umorzeniem akcji własnych

- zmiany statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zamiaru umorzenia akcji własnych Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach "Programu Odkupu Akcji Własnych" na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2008 r. oraz wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zbycie akcji własnych Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach powyższego Programu.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

10. Zamkniecie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 8.279.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,967%

Łączna liczba ważnych głosów- 8.279.160

Liczba głosów za- 7.999.159

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 280.001

Uchwała nr 5 w sprawie umorzenia akcji własnych FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach "Programu Odkupu Akcji Własnych" w celu umorzenia nie została podjęta, w związku z czym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że pozostałe uchwały z punktu 6 porządku obrad stają się bezprzedmiotowe.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie odstąpienia od zamiaru umorzenia akcji własnych Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach "Programu Odkupu Akcji Własnych" na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2008 r. oraz wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zbycie akcji własnych Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach powyższego Programu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwalę o następującej treści:

§ 1

Niniejszym odstępuje się od wyrażonego w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. z dnia 27 maja 2008 r. zamiaru umorzenia akcji własnych Spółki nabytych na podstawie upoważnienia wyrażonego w wyżej wskazanej Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do zbywania akcji własnych zakupionych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2008 r. za cenę nie niższą niż 2,00 zł (dwa złote) za akcję.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ważne przez okres jednego roku od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.

§ 3

Po upływie terminu o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały, w przypadku niezbycia akcji własnych zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały - Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych, obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki związanego z obniżeniem kapitału zakładowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 8.279.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,967%

Łączna liczba ważnych głosów- 8.279.160

Liczba głosów za- 8.279.159

Liczba głosów przeciw- 1

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

sprawie zmiany statutu Spółki

Zważywszy, że:

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (działającej wówczas pod firmą: FAM - Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie) w dniu 4 sierpnia 2005 r. podjęło uchwałę nr 10,w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji, zmienioną uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (działającej wówczas pod firmą: FAM - Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie) z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM - Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, uchwałą nr 11 Spółki (działającej wówczas pod firmą: FAM - Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie) z dnia 17 maja 2007 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa ich poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C, zmiany Statutu Spółki oraz uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2007 r. w przedmiocie zmiany uchwały Walnego zgromadzenia spółki nr 11/2007 z dnia 17 maja 2007 r. (dalej: Uchwała o Programie);

- Uchwałą o Programie uchwalono dwuetapowy program motywacyjny dla członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: Uczestnicy) motywujący Uczestników do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, stabilizację kadry menadżerskiej oraz kadry pracowniczej oraz stworzenie warunków do wynagradzania dotychczasowego wkładu Uczestników (dalej: Program Motywacyjny);

- Zgodnie Uchwałą o Programie Uczestnikom w ramach Programu Motywacyjnego miały zostać zaoferowane warranty susbskrypcyjne serii A oraz B uprawniające do objęcia łącznie do 3 006 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, które miały być wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki o kwotę nie większą niż 871 740 złotych

- Program Motywacyjny nie doszedł do skutku, gdyż żadnemu z Uczestników nie zaoferowano warrantów subskrypcyjnych serii A oraz B, a także minął termin wskazany w Uchwale o Programie do ich zaoferowania

- W ramach Uchwały o Programie dokonano warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 871 740 zł poprzez emisję nie więcej niż 3 006 000 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,29 zł .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

Uchyla się art. 7 ust. 2 Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

"2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 11 z dnia 17 maja 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 871.740 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści złotych), poprzez emisje nie więcej niż 3.006.000 (trzy miliony sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 8.279.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,967%

Łączna liczba ważnych głosów- 8.279.160

Liczba głosów za- 7.999.160

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 280.000

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się art. 14.4 następującej treści:

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu, zwołuje jego posiedzenia, wyznacza proponowany porządek obrad posiedzeń, a także ustala wewnętrzny podział zadań pomiędzy członkami zarządu. Prezes Zarządu może wydawać zarządzenia o charakterze wewnętrznym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 8.279.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,967%

Łączna liczba ważnych głosów- 8.279.160

Liczba głosów za- 8.279.160

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się art. 14.5 następującej treści:

Zarząd może procedować także bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy jego członkowie są obecni, a żaden z obecnych członków nie sprzeciwia się obradom. Zarząd może także podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość, chyba że któryś z członków zarządu sprzeciwia się podejmowaniu uchwały w ten sposób. Uchwały podjęte za pomocą środków porozumiewania się na odległość należy zaprotokołować na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 8.279.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,967%

Łączna liczba ważnych głosów- 8.279.160

Liczba głosów za- 8.279.160

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 19.4 otrzymuje następującą treść:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Datą podjęcia uchwały zapadłej w trybie pisemnym, jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są dopisywane do protokołu najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb procedowania Rady Nadzorczej w trybie pisemnym i za pomocą środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 8.279.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,967%

Łączna liczba ważnych głosów- 8.279.160

Liczba głosów za- 8.279.160

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 19.5 otrzymuje następującą treść:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 8.279.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,967%

Łączna liczba ważnych głosów- 8.279.160

Liczba głosów za- 8.279.160

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 22.2.7 otrzymuje następującą treść:

wyrażenie zgody na transakcje obejmujące nabycie, wynajęcie, wydzierżawienie, wyleasingowanie, zbycie lub obciążenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (z wyłączeniem transakcji dotyczących zbycia lub nabycia własności nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego), jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu za ostatni rok obrotowy. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 8.279.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,967%

Łączna liczba ważnych głosów- 8.279.160

Liczba głosów za- 8.279.160

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się art. 22.2.13 następującej treści:

wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę własności nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 8.279.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,967%

Łączna liczba ważnych głosów- 8.279.160

Liczba głosów za- 8.279.160

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się art. 30A następującej treści:

Nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 8.279.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,967%

Łączna liczba ważnych głosów- 8.279.160

Liczba głosów za- 8.279.160

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Na wniosek pełnomocnika akcjonariusza Ponar S.A. złożonego podczas obrad Walnego Zgromadzenia, dotyczącego projektu uchwały w ramach punktu 9 porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 30.9 otrzymuje następującą treść:

Podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także podejmowanie uchwał o emisji obligacji zwykłych lub o upoważnieniu Zarządu do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 8.279.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,967%

Łączna liczba ważnych głosów- 8.279.160

Liczba głosów za- 8.279.160

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 8.279.160

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 25,967%

Łączna liczba ważnych głosów- 8.279.160

Liczba głosów za- 8.279.160

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »