Reklama

FAM (FAM): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. dniu 18 marca 2015 roku – po przerwie.

Raport bieżący nr 19/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (dalej Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2015 roku po ogłoszonej przerwie w obradach w dniu 16 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

(dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 4 ust. 3 Stałego Regulaminu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna postanawia w związku z obliczaniem głosów podczas obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał a jej obowiązki powierzyć notariuszowi protokołującemu przebieg Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 041 152 (słownie: dwadzieścia milionów czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20 041 152 (słownie: dwudziestu milionów czterdziestu jeden tysięcy stu pięćdziesięciu dwóch) akcji (co stanowi 62,86% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 041 152 (słownie: dwadzieścia milionów czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosy za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

(dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 6 i 7

oraz

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zdjąć z porządku obrad następujące punkty:

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), wyznaczenia proponowanego dnia prawa poboru na dzień 1 czerwca 2015 roku (koniec dnia) oraz zmiany art. 7 ust. 1 Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

oraz w związku z powyższym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 041 152 (słownie: dwadzieścia milionów czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20 041 152 (słownie: dwudziestu milionów czterdziestu jeden tysięcy stu pięćdziesięciu dwóch) akcji (co stanowi 62,86% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 041 152 (słownie: dwadzieścia milionów czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosy za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

(dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki

do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych

na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka”) działając na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. Nr 83 poz. 420 z późn. zm.) (dalej jako: "Ustawa”) w zw. z art. 30 ust. 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych (dalej jako: "Emisja Obligacji”).

2. Obligacje wyemitowane w ramach Emisji Obligacji mogą być imienne lub na okaziciela.

3. Wielkość Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

4. Termin wykupu obligacji będzie nie dłuższy niż 10 lat od daty emisji obligacji.

5. Na podstawie art. 9 ust. 3) Ustawy obligacje wyemitowane w ramach Emisji Obligacji będą oferowane w trybie oferty prywatnej.

6. Z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 2 – 5 niniejszej uchwały, warunki Emisji Obligacji ustali Zarząd Spółki, przy czym w związku z brzmieniem art. 30 ust. 9) Statutu Spółki będą one wymagały zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do określenia szczegółowych warunków emisji niezawartych w niniejszej uchwale i do dokonania przydziału obligacji, w tym w szczególności do:

- dookreślenia wielkości Emisji Obligacji, określenia rodzaju obligacji (imienne lub na okaziciela), progu dojścia Emisji Obligacji do skutku, ceny emisyjnej, celów emisji, jednostkowej wartości nominalnej obligacji oraz ceny emisyjnej, warunków oraz terminu wykupu obligacji i wypłaty oprocentowania, sposobie zabezpieczenia obligacji, terminu Emisji Obligacji,

- wskazania w warunkach Emisji Obligacji między innymi: (i) możliwości wcześniejszego wykupu obligacji, (ii) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji, (iii) określenia świadczeń pieniężnych związanych ze wcześniejszym wykupem obligacji lub sposobu ich wyliczenia;

- dokonania wszelkich innych czynności związanych z Emisją Obligacji.

z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 30 ust. 9) Statutu Spółki warunki Emisji Obligacji będą wymagały zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

2. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 041 152 (słownie: dwadzieścia milionów czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20 041 152 (słownie: dwudziestu milionów czterdziestu jeden tysięcy stu pięćdziesięciu dwóch) akcji (co stanowi 62,86% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 041 152 (słownie: dwadzieścia milionów czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosy za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-03-19Paweł RelidzyńskiPrezes Zarządu
2015-03-19Sławomir ChrzanowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »