Reklama

GPRE (GPR): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. oraz informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Raport bieżący nr 10/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Rada Dyrektorów Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka") informuje o treści uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 roku w siedzibie Spółki pod adresem Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia.

Reklama

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie ustalenia przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 0,07 EUR na akcję zwykłą, natomiast w przypadku wykonania maksymalnego Dodatkowego Upoważnienia do Emisji w wysokości 0,02 EUR na akcję zwykłą. Zgodnie z postanowieniami art. 29 statutu Spółki termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 28 czerwca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. udzieliło członkom Rady zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, które zostały określone w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 lub przedstawione na walnym zgromadzeniu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie wniosku w sprawie powołania niezależnego rewidenta na rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę w sprawie powołania EY (Ernst & Young Accountants LLP), jako zewnętrznego biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019 (kończący się 31 grudnia 2019 r.), tym samym przedłużając obecny mandat.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium panu Maciejowi Dyjasowi, jako ustępującemu członkowi Rady

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. udzieliło Panu Maciejowi Dyjasowi całkowitego i ostatecznego zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu wykonywanych przez niego obowiązków dyrektora niewykonawczego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium panu Nebilowi Senmanowi, jako ustępującemu członkowi Rady

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. udzieliło Panu Nebilowi Senmanowi całkowitego i ostatecznego zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu wykonywanych przez niego obowiązków dyrektora niewykonawczego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania pana Norberta Sasse na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę w sprawie powołania pana Norberta Sasse na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki, na okres do momentu przypadającego bezpośrednio po zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się w 2022 r., zgodnie z nominacją Rady.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania pana George’a Muchanya na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę w sprawie powołania pana George’a Muchanya na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki, na okres do momentu przypadającego bezpośrednio po zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się w 2022 r., zgodnie z nominacją Rady.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia każdego z członków Rady oraz każdego z pracowników Loyens & Loeff N.V. do zawarcia aktu zmiany

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o zmianie statutu Spółki zgodnie z projektem umowy zmieniającej statut sporządzonej przez Loyens & Loeff N.V. (Umowa Zmieniająca (Deed of Amendment)), oraz o upoważnieniu każdego z członków Rady Dyrektorów i każdego z pracowników Loyens & Loeff N.V., indywidualnie, do zawarcia Umowy Zmieniającej (Deed of Amendment).

Zmiana statutu Spółki określona w Umowie Zmieniającej (Deed of Amendment) zostało uchwalona w celu:

a) Zmiany firmy Spółki na "Globalworth Poland Real Estate N.V.”,

b) Wprowadzenia nowej polityki dywidendowej w statucie Spółki oraz

c) Zmiany zasad reprezentacji Spółki przez członków Rady w taki sposób, że do reprezentowania Spółki uprawniona będzie Rada działająca łącznie albo dyrektor wykonawczy działający łącznie z innym członkiem Rady.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zmiany polityki wynagradzania

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o przyjęciu zmienionej polityki wynagradzania ("Zmieniona Polityka Wynagradzania”) o treści jaką załączono do ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, która zastępuje obecnie obowiązującą politykę wynagradzania. Zmieniona Polityka Wynagradzania obejmuje przyznanie Rafałowi Pomorskiemu prawa do rocznego wynagrodzenia pieniężnego ("Wynagrodzenie za Wyniki”) w kwocie zmiennej nie przekraczającej 300.000 zł brutto, wypłacanego pod warunkiem osiągnięcia najważniejszych wskaźników odzwierciedlających cele finansowe i pozostałe cele ustalone dla grupy i jej kierownictwa, określonych w budżecie rocznym Spółki i jej podmiotów zależnych. Zmieniona Polityka Wynagradzania i zmienione wynagrodzenie Rafała Pomorskiego zaczyna obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia do emisji akcji i przyznania praw do nabycia akcji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o, oprócz obecnego upoważnienia Rady do emisji akcji, które pozostanie w mocy, upoważnieniu Rady Dyrektorów, zgodnie z art. 96 ust. 1 i 5 Księgi 2 holenderskiego kodeksu cywilnego i art. 6 statutu Spółki, jako organu upoważnionego przez okres 36 miesięcy liczony od daty NWZ do emisji akcji lub przyznawania praw do objęcia akcji przez Spółkę (co obejmuje, dla uniknięcia wątpliwości, obligacje lub obligacje zamienne na akcje) do maksymalnej liczby 350,000,000 (Dodatkowe Upoważnienie do Emisji). Minimalna cena za akcję w ramach Dodatkowego Upoważnienia do Emisji będzie się równać kwocie EPRA Triple Net Asset Value (EPRA NNNAV), jak wskazano w skonsolidowanym raporcie rocznym za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2017 r., tj. 1,57 EUR.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o, (oprócz obecnego upoważniona do ograniczenia lub wyłączenie prawa poboru w przypadku emisji akcji lub przyznania prawa do objęcia akcji przez Spółkę (Obecne Upoważnienie do Ograniczenia), które pozostaje w mocy), upoważnieniu Rady Dyrektorów, zgodnie z art. 96a ust. 6 Księgi 2 holenderskiego kodeksu cywilnego i art. 7 statutu Spółki, jako organu upoważnionego przez okres 36 miesięcy liczony od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru w przypadku emisji akcji lub przyznania praw do objęcia akcji przez Spółkę, jakie zostaną wyemitowane lub przyznane na podstawie Dodatkowego Upoważnienia do Emisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia konwersji krótkoterminowych pożyczek

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o zatwierdzeniu opcji konwersji przyznanych przez Spółkę dla Globalworth Finance Guernsey Limited ("Globalworth”, wspólnie z podmiotami powiązanymi "Pożyczkodawcy”) w dniu 18 grudnia 2017 r. oraz o każdej konwersji zgodnie z Opcjami Konwersji.

Zgodnie z Opcjami Konwersji Pożyczkodawcy mają możliwość zamiany kwot należnych z tytułu pożyczek krótkoterminowych na akcje Spółki. Jako część Dodatkowego Upoważnienia do Emisji (zgodnie z uchwałą nr 14) Pożyczkodawcy będą upoważnieni do otrzymania maksymalnej kwoty 195.000.000 akcji jako konsekwencji wykonania Opcji Konwersji, tj. z maksymalnej kwoty 350.000.000 akcji 195.000.000 akcji może zostać opłacone (z zastrzeżeniem, że minimalna cena za akcję będzie się równać kwocie EPRA Triple Net Asset Value (EPRA NNNAV) poprzez wykonanie Opcji Konwersji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia Rady do nabycia akcji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o udzieleniu Radzie na okres do dnia odbycia następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy upoważnienia do nabycia akcji Spółki (w tym akcji wyemitowanych jako dywidenda akcyjna), w maksymalnej liczbie dopuszczonej art. 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego, w drodze zakupu akcji na giełdzie lub dokonania innej formy nabycia, z zastrzeżeniem, że:

(a) akcje wykupione w danym roku obrotowym nie mogą przekraczać 10% kapitału zakładowego Spółki wyemitowanego w formie akcji zwykłych;

(b) akcje nie mogą być wykupywane po cenie przekraczającej o więcej niż 10% średni kurs zamknięcia akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w pięciu kolejnych dniach poprzedzających datę wykupu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Ponadto Rada Dyrektorów Spółki podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusz: Globalworth Asset Managers S.R.L

Liczba posiadanych akcji: 111.890.933

Liczba posiadanych głosów: 111.890.933

Udział w ogólnej liczbie głosów: 71,66%

Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 78,52%

Akcjonariusz: Nationale Nederlanden OFE

Liczba posiadanych akcji: 15.600.000

Liczba posiadanych głosów: 15.600.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,99%

Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10,95

Akcjonariusz: European Bank for Reconstruction and Development

Liczba posiadanych akcji: 14.807.000

Liczba posiadanych głosów: 14.807.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,48%

Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10,39%


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-26Rafał PomorskiCFO

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »