CORMAY (CRM): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 8 września 2016 roku - raport 38

Raport bieżący nr 38/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 września 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym powzięto następujące uchwały (numeracja zgodna z aktem notarialnym):

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

Reklama

z dnia 8 września 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

PZ CORMAY S.A. w Łomiankach

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Tomasza Drągowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 25.542.390 akcji, to jest z 40.08 % kapitału zakładowego.

Głosów za: 25.542.390;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 8 września 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

PZ CORMAY S.A. w Łomiankach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad zgromadzenia w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L oraz zmiany statutu Spółki.

5. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 25.542.390 akcji, to jest z 40.08 % kapitału zakładowego.

Głosów za: 25.542.390;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 8 września 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L oraz zmiany statutu Spółki.

Stosownie do art. 430 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie”), i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. ("Spółka”) postanawia:

§ 1

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 63.723.954 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery) złotych, o kwotę nie mniejszą niż 1 (jeden) złoty i nie większą niż 16.695.541 (szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) złotych, do kwoty nie mniejszej niż 63.723.955 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) złotych i nie większej niż 80.419.495 (osiemdziesiąt milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych, w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 16.695.541 (szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) sztuk, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (zwanych dalej "Akcjami Serii L”), o numerach od 1 (jeden) do nie więcej niż 16.695.541 (szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden).

2. Objęcie Akcji Serii L nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

3. Akcje Serii L zostaną zaoferowane akcjonariuszom spółki Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates Genewa, Szwajcaria, wpisanej do rejestru handlowego w Genewie (Registre du Commerce du Canton de Genève) pod numerem CHE-109.605.227 (poprzedni numer w rejestrze: CH-660-1111002-1) (dalej: "Orphee”) na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym albo memorandum informacyjnym Spółki przygotowanym zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz innych właściwych regulacji (dalej: "Dokument Ofertowy”), w związku z ofertą publiczną Akcji Serii L oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW”). W związku z powyższym Akcje Serii L nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja).

4. Akcje Serii L zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci akcji Orphee o wartości nominalnej 0,10 CHF (słownie: 10 centymów szwajcarskich) każda (dalej: "akcje Orphee”). Akcje Orphee są zbywalnymi zdematerializowanymi (zarejestrowanymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW”)) papierami wartościowymi, które znajdują się w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect prowadzonym przez GPW i są oznaczone kodem ISIN CH0197761098. Wniesienie wkładu niepieniężnego nastąpi na zasadach określonych w Dokumencie Ofertowym, zgodnie z zasadami obowiązującymi w stosunku do akcji spółek publicznych. Z uwagi na to, że Akcje Serii L będą podlegały dematerializacji w związku z ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Akcje Serii L będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

5. Cena emisyjna Akcji Serii L zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

6. Zarząd Spółki ustalił wycenę jednej akcji Orphee zgodnie z art. 3121 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych według wartości godziwej na kwotę 2,59 (dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) złotych i uzyskał opinię biegłego rewidenta co do wartości godziwej akcji Orphee ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu. W związku z powyższym, na podstawie art. 3121 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zarząd odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładów niepieniężnych na Akcje Serii L. Sprawozdanie Zarządu sporządzone w związku z pokrywaniem Akcji Serii L wkładem niepieniężnym w postaci akcji Orphee stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.

W przypadku gdy wniesienie wkładu nastąpi po upływie sześciu miesięcy od daty wydania ww. opinii, Zarząd obowiązany będzie do uzyskania dodatkowej opinii biegłego rewidenta co do wartości godziwej akcji Orphee ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu. W takiej sytuacji nowo ustalona wartość godziwa zastąpi wskazaną powyżej w zdaniu pierwszym kwotę.

7. Jedna akcja Orphee stanowić będzie wkład niepieniężny na pokrycie 0,80 (osiemdziesiąt setnych) Akcji Serii L (dalej: "Parytet Wymiany”).

8. Liczba Akcji Serii L, jakie zostaną przydzielone akcjonariuszowi Orphee, tj. podmiotowi, na którego rachunku papierów wartościowych lub dla którego w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez firmy inwestycyjne, w dniu złożenia zapisu na Akcje Serii L będą zapisane akcje Orphee i który złożył ważny zapis na Akcje Serii L na zasadach opisanych w Dokumencie Ofertowym, będzie stanowiła iloczyn liczby akcji Orphee wskazanych w prawidłowo złożonym przez danego akcjonariusza Orphee i ważnym zapisie na Akcje Serii L oraz Parytetu Wymiany. Tak określona liczba Akcji Serii L zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

9. Każdy akcjonariusz Orphee, który złożył ważny zapis na Akcje Serii L i któremu w wyniku zaokrągleń wskazanych w ust. 8 powyżej nie przydzielono ułamkowej części Akcji Serii L, otrzyma od Spółki dopłatę obliczoną jako iloczyn ułamka, o który nastąpiło zaokrąglenie w dół liczby Akcji Serii L przydzielanych takiemu akcjonariuszowi Orphee do najbliższej liczby całkowitej oraz ceny emisyjnej jednej Akcji Serii L (dalej: "Dodatkowa Płatność”). Dodatkowa Płatność zostanie wypłacona przez Spółkę ze środków własnych, w terminie i na warunkach określonych w Dokumencie Ofertowym.

10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii L z uwzględnieniem postanowień ust. 8 powyżej. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

11. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

12. Wartością wkładu niepieniężnego wnoszonego na objętą danym zapisem liczbę Akcję Serii L będzie iloczyn liczby akcji Orphee stanowiących dany wkład niepieniężny i ich jednostkowej wartości (wyceny), o której mowa w ust. 6 (z uwzględnieniem w sytuacji określonej w tymże ust. 6 zd.4).

§ 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, uwzględniając pisemną opinie Zarządu wskazaną w ust. 2 poniżej, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii L przysługujące akcjonariuszom Spółki. Emisja Akcji Serii L stanowi element realizacji transakcji nabycia akcji Orphee.

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii L przysługującego akcjonariuszom oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki i stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w szczególności określenia szczegółowych zasad oferowania, subskrypcji, dystrybucji i przydziału Akcji Serii L. Szczegółowe zasady oferowania, subskrypcji, dystrybucji i przydziału Akcji Serii L, w szczególności terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii L, szczegółowe zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego na pokrycie Akcji Serii L, w tym terminy wniesienia wkładu niepieniężnego, szczegółowe zasady wypłaty Dodatkowych Płatności, w tym termin wypłaty, zostaną określone w Dokumencie Ofertowym.

2. Zarząd Spółki może odstąpić od wykonania niniejszej uchwały, zawiesić jej wykonanie, odstąpić od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii L lub zawiesić jej przeprowadzenie w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii L Zarząd może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii L w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Dokumentu Ofertowego oraz przeprowadzenia oferty publicznej.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zgodnie z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

b) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona przez Walne Zgromadzenie w §1 ust. 1 niniejszej uchwały suma minimalna, ani wyższa niż tamże określona przez Walne Zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia;

c) złożenia wniosku o rejestrację zmiany statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

1. W związku z § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że ust. 1-3 w § 7 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 63.723.955 zł (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych) oraz nie więcej niż 80.419.495 (osiemdziesiąt milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na nie mniej niż 63.723.955 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz nie więcej niż 80.419.495 (osiemdziesiąt milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w liczbie 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden).

2a. Akcje serii B w liczbie 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy).

2b. Akcje serii C w liczbie 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).

2c. Akcje serii D w liczbie 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście).

2d. Akcje serii E w liczbie 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów).

2e. Akcje serii F w liczbie 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony).

2f. Akcje serii G w liczbie 4.000.000 (cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony).

2g. Akcje serii H w liczbie 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy).

2h. Akcje serii I w liczbie 200.000 (dwieście tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 200.000 (dwieście tysięcy).

2i. Akcje serii J w liczbie 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy).

2j. Akcje serii K w liczbie 31.861.977 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach odpowiednio od 1 (jeden) do 31.861.977 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem).

2k. Akcje serii L w liczbie nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 16.695.541 (szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) sztuk są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach odpowiednio od 1 (jeden) do nie więcej niż 16.695.541 (szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden).

3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej.”.

2. Treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 oraz art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z upoważnieniami zawartymi w niniejszej uchwale, w szczególności w §3 niniejszej uchwały, wraz ze złożeniem oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii L.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, tj. nie więcej niż 16.695.541 (szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych serii L na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

2. Postanawia się o dematerializacji wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, tj. nie więcej niż 16.695.541 (szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, tj. nie więcej niż 16.695.541 (szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji serii L, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień ust. 1 i 2 powyżej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łącznie oddano ważne głosy z 25.542.390 akcji, to jest z 40.08 % kapitału zakładowego.

Głosów za: 25.542.390;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-08Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2016-09-08Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »