Reklama

POLJADLO (PLJ): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Jadło S.A. w dniu 26 sierpnia 2010 roku - raport 33

Raport bieżący nr 33/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Polskie Jadło SA z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Jadło SA przyjęło dnia 26 sierpnia 2010 roku następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru Krzysztofa Atłasiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

Reklama

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 22.037.592, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. W głosowaniu nie brał udziału Krzysztof Atłasiewicz. W głosowaniu tajnym wybrano na Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztofa Atłasiewicza.

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany § 5 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A3 i akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.

7.Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej.

8.Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9.Wolne wnioski

10.Zamknięcie obrad.".

W głosowaniu jawnym: głosów za oddano 22.039.292, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została przyjęta.

"Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

Pkt 1.

W związku z uchwałą zarządu spółki Polskie Jadło S.A. w Krakowie z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie zamiany 666.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zamiany 7.400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, podjętą w celu realizacji żądań akcjonariuszy, zgłoszonych wnioskami z dnia 26 stycznia 2010 r. oraz z dnia 28 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.087.552,95 złotych (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 95/100) i dzieli się na :

a) 4.284.896 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),

b) 915.104 (dziewięćset piętnaście tysięcy sto cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),

c) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),

d) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),

e) 1.751.059 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.087.552,95 złotych (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 95/100) i dzieli się na :

a) 3.618.896 (trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),

b) 915.104 (dziewięćset piętnaście tysięcy sto cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),

c) 666.000 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),

d) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),

e) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),

f) 1.751.059 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),

§ 5 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

Akcje serii A1 i akcje serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

otrzymuje brzmienie:

Akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu

Pkt 2.

-upoważnia się zarząd spółki do złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany statutu spółki w trybie art. 430 § 2 kodeksu spółek handlowych,

-upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki."

W głosowaniu jawnym: z 11.020.496 akcji stanowiących 65,915 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 22.039.292, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta

V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A3 oraz akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji o następującej treści:

"Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

Pkt 1.

Uchwala się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii A3 oraz akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji,

Pkt 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

-dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii A3 oraz akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

-zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w pkt. 1 niniejszej uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi."

W głosowaniu jawnym:, głosów za oddano 22.039.292, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta

"Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Panią Annę Dereń w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Jadło S.A. jako członka Rady Nadzorczej.".

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 22.039.292, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została przyjęta.

"Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Panią Barbarę Wachułkę w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Jadło S.A. jako członka Rady Nadzorczej".

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 22.039.292, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została przyjęta.

"Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wyznacza Pana Krzysztofa Atłasiewicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Polskie Jadło S.A.".

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 22.037.592, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. W głosowaniu nie brał udziału Krzysztof Atłasiewicz. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została przyjęta.
Jan Kościuszko - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »