Reklama

FAM (FAM): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Raport bieżący nr 36/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FAM S.A. (dalej Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Reklama

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 4 i 6.

Do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do uchwały nr 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Agnieszka Dyszczyk stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 23.600.639 głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.600.639 co stanowi 74,02 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.015.693, głosów przeciw - 584.946, głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.

Na podstawie §4 ust. 1 i 3 Stałego Regulaminu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Postanawia się o użyciu elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 26 czerwca 2017 roku; oraz

§2

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a jej obowiązki powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.600.639 głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.600.639 co stanowi 74,02 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.567.639, głosów przeciw – 33.000, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie,

b) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.600.639 głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.600.639 co stanowi 74,02 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.069.558, głosów przeciw – 531.081, głosów wstrzymujących się nie było wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 10 lipca 2017 roku, do godz. 11.00. Obrady zostaną wznowione w miejscu w którym były prowadzone.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.600.639 głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.600.639 co stanowi 74,02 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 599.093, głosów przeciw – 23.001.546, głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego powyższa uchwała nie została powzięta. ---

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka”), w związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2017 roku i wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia niniejszej Uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariuszy Spółki: 1) FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5 (02-019) wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 1072; 2) NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5 (02-019) wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 1073; 3) THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alei Wojska Polskiego 41 lok. 45 (01-503) wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000649487; oraz 4) Maumee Bay LLC utworzoną na podstawie i istniejąca zgodnie z prawem stanu Wyoming, posiadającą następujący adres zarejestrowanego agenta: 505 S. 3rd Street, Laramie, Wyoming 82070, oraz następujący adres głównego biura: 3110 Edwards Mill Road, Suite 300, Raleigh, North Carolina 27612; posiadających akcje Spółki w ilości stanowiącej więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 91 ust. 4 związku z art. 91 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 (,,Ustawa o Ofercie"), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializacje wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) w tym dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”), to jest:

1) 2.366.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii A,

2) 993.219 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwanaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii B,

3) 6.718.438 (sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii D,

4) 20.155.314 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii E,

5) 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii F,

o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: zero złotych i 29/100) każda i łącznej wartości nominalnej 9.246.061,59 PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 59/100) oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLFAM0000012 ("Akcje”), poprzez przywrócenie Akcjom formy dokumentu oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF”) na przywrócenie Akcjom formy dokumentu.

§ 2

W celu wykonania niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

1) złożenia do KNF, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu;

2) wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz

3) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.600.639 głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.600.639 co stanowi 74,02 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.001.546, głosów przeciw – 599.093, głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 10 lipca 2017 roku, do godz. 11.00. Obrady zostaną wznowione w miejscu w którym były prowadzone.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.600.639 głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.600.639 co stanowi 74,02 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 599.093, głosów przeciw – 23.001.546, głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego powyższa uchwała nie została powzięta. ---

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki.

W związku z art. 393 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka), uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

a) zawarcie przez Spółkę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000025237) (Bank), umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki (Umowa Zastawu na Zbiorze) (a także na zawarcie umowy zbycia, wydzierżawienia lub oddania w zarząd przedsiębiorstwa Spółki na warunkach określonych w Umowie Zastawu na Zbiorze w związku z ewentualnym dochodzeniem przez Bank zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych takim zastawem);

b) udzielnie przez Spółkę Bankowi pełnomocnictw wymaganych na podstawie Umowy Zastawu na Zbiorze,

c) w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółki wynikających z:

(i) umowy kredytu, która została zawarta w dniu 15 maja 2017 r. przez Bank z THC SPV10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Umowa Kredytu 1), na podstawie której m.in. Spółce udostępniony zostanie kredyt przeznaczony na refinansowanie Spółki wobec obligatariuszy z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę do kwoty 32.760.000,00 PLN (Kredyt Obligacje) oraz kredyt przeznaczony na refinansowanie istniejącego zadłużenia inwestycyjnego Spółki wobec Banku do kwoty 7.000.000,00 PLN (Kredyt Refi Inwestycyjny), do której to Umowy Kredytu 1 Spółka przystąpiła dnia 15 maja 2017 roku jako kredytobiorca w odniesieniu do Kredytu Obligacje i Kredytu Refi Inwestycyjnego; oraz

(ii) umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 17/039/17/Z/VV, która została zawarta w dniu 15 maja 2017 r. przez Spółkę z Bankiem w związku z Umową Kredytu 1, na podstawie której Spółce udostępniony zostanie nowy kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 9.000.000,00 PLN (Kredyt Refi Overdraft oraz Umowa Kredytu Overdraft).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.600.639 głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.600.639 co stanowi 74,02 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.001.546, głosów przeciw – 599.093, głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. ----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: poniesienia kosztów organizacji oraz odbycia Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, że koszty organizacji oraz odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia poniesie spółka FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.600.639 głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.600.639 co stanowi 74,02 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.069.558, głosów przeciw – 531.081, głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. ----

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 RMF GPW


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-27Paweł RelidzyńskiPrezes Zarządu
2017-06-27Sławomir ChrzanowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »