Reklama

BORYSZEW (BRS): Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.

Raport bieżący nr 16/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 28 lutego 2011 roku.

"Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

W głosowaniu tajnym oddano 758.368.717 ważnych głosów z 758.171.717 akcji, tj. z 67,19% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 758.368.717 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 10/2011 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 01 lutego 2011 roku, uzupełniony na wniosek akcjonariusza i przekazany do publicznej widomości w formie raportu bieżącego nr 13/2011 w dniu 10 lutego 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

W głosowaniu jawnym oddano 758.368.717 ważnych głosów z 758.171.717 akcji, tj. z 67,19% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 756.368.717 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 2.000.000 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

"Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 758.368.717 ważnych głosów z 758.171.717 akcji, tj. z 67,19% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 758.180.533 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 188.184 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

"Uchwała Nr 4a

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 lutego 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Dokonuje się zmiany pkt. 3 projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Boryszew SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z prawem poboru w ten sposób, że dotychczas proponowany pkt. 3 przedmiotowego projektu uchwały w brzmieniu "Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy" otrzymuje następujące brzmienie:

"Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:

a. Akcje Serii G, zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 01 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych:

b. Akcje Serii G, zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych."

W głosowaniu jawnym oddano 758.368.717 ważnych głosów z 758.171.717 akcji, tj. z 67,19% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 744.725.721 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 13.642.996 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

"Uchwała Nr 4b

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

w drodze emisji akcji serii G z prawem poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i w związku z § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Boryszew S.A. ("Spółka") uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 112.835.784,60 (słownie: sto dwanaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery 60/100) złotych o kwotę 112.835.784,60 (słownie: sto dwanaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery 60/100) złotych do kwoty 225.671.569,20 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100) złotych w drodze emisji 1.128.357.846 (słownie: jednego miliarda stu dwudziestu ośmiu milionów trzystu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10 groszy) każda ("Akcje Serii G").

2. Akcje Serii G mogą zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Przez wkłady pieniężne rozumie się zapłatę na rachunek bankowy lub wzajemne potrącenie wierzytelności pieniężnych Spółki i subskrybenta Akcji Serii G.

3. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:

a. Akcje Serii G, zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 01 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

b. Akcje Serii G, zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

4. Emisja Akcji Serii G nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii G, przy czym na każdą jedną akcję Spółki serii A, B, C, D, E lub F posiadaną przez akcjonariusza Spółki na koniec dnia prawa poboru przysługuje jedno prawo poboru uprawniające do objęcia jednej Akcji Serii G.

6. Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii G ("Dzień Prawa Poboru") jest dzień 15 kwietnia 2011 r.

7. Akcje Serii G nie będą miały formy dokumentu.

8. Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie wszystkich Akcji Serii G, praw poboru Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Spółki upoważnia się do wszelkich czynności związanych z działaniami, o których mowa w poprzednim zdaniu.

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą Akcji Serii G, a także do ustalenia szczegółowych warunków emisji i zasad dystrybucji akcji, w tym akcji nieobjętych. W szczególności, Zarząd Spółki upoważnia się do (a) ustalenia zasad przydziału Akcji serii G, które nie zostaną objęte w trybie wykonywania prawa poboru, oraz (b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.

10. Ustala się cenę emisyjną akcji serii G na poziomie wartości nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 758.355.717 ważnych głosów z 758.158.717 akcji, tj. z 67,19% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 753.598.350 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 29.580 głosów,

3) wstrzymało się: 4.727.787 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

"Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu na rynku regulowanym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nowych akcji Serii "G", praw poboru akcji Serii "G" oraz praw do akcji Serii "G".

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że akcje serii "G" Spółki, prawa poboru akcji serii "G" oraz prawa do akcji serii "G" będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego związanego z ofertą publiczną akcji serii "G", opublikowania tego prospektu po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii "G", praw poboru akcji serii "G" oraz praw do akcji serii "G" do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 758.368.717 ważnych głosów z 758.171.717 akcji, tj. z 67,19% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 756.335.040 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 2.033.677 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

"Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 225.671.569,20 złotych i dzieli się na 2.256.715.692 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 224.550 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych i 31.987.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, 752.238.564 sztuki akcji zwykłych na okaziciela serii F i 1.128.357.846 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym:

- w grupie akcji imiennych: w głosowaniu jawnym zostało oddanych 394.000 ważnych głosów z 197.000 akcji, tj. z 0,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 394.000 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

- w grupie akcji na okaziciela: w głosowaniu jawnym zostało oddanych 757.974.717 ważnych głosów z 757.974.717 akcji, tj. z 67,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 756.541.340 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 1.433.377 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

"Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 444 i art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust.8 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Boryszew S.A. ("Spółka"):

Po § 6 wprowadza się § 6a o następującej treści:

"§ 6a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 443.284.308 sztuk nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 44.328.430,80 (czterdzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 80/100), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 grudnia 2013 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 6a ust. 1 Statutu.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.

4. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 6a ust.1 Statutu."

Uzasadnienie:

Uznaje się za zasadne i korzystne dla Spółki wprowadzenie opisanego w § 1 Uchwały nowego postanowienia Statutu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Rozwój grupy kapitałowej Boryszew S.A., opierający się między innymi na dokonywaniu akwizycji innych podmiotów wymaga posiadania przez Spółkę elastycznej możliwości pozyskiwania środków celem finansowania dokonywanych przejęć.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, o treści następującej:

"Zarząd Boryszew S.A. uznaje za wskazane pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, ze względu na możliwość kierowania ofert akcji do podmiotów, które nie są akcjonariuszami Spółki, a mogłyby być zainteresowane nabyciem pakietów akcji w obrocie pierwotnym.

W szczególności oferowanie akcji nowych emisji z wyłączeniem prawa poboru pozwoli adresować oferty akcji do inwestorów instytucjonalnych - krajowych i zagranicznych. Zwiększenie udziału tej kategorii inwestorów w akcjonariacie Spółki wpłynie korzystnie na jej wizerunek i możliwości pozyskiwania, kolejnych środków na rozwój, z rynku kapitałowego.

Zdaniem Zarządu pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji leży w interesie Spółki.

Ponadto Zarząd wskazuje, że cena emisyjna zostanie ustalona w sposób możliwie najbardziej korzystny dla Spółki, biorąc pod uwagę wycenę rynkową notowanych akcji oraz oczekiwania subskrybentów akcji oferowanych."

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji leży w interesie Spółki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu zmienionego niniejsza Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy."

W głosowaniu jawnym:

- w grupie akcji imiennych: w głosowaniu jawnym zostało oddanych 394.000 ważnych głosów z 197.000 akcji, tj. z 0,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 394.000 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

- w grupie akcji na okaziciela: w głosowaniu jawnym zostało oddanych 757.974.717 ważnych głosów z 757.974.717 akcji, tj. z 67,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 747.182.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 1.416.797 głosów,

3) wstrzymało się: 9.375.768 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

"Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie nowych emisji w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 758.368.717 ważnych głosów z 758.171.717 akcji, tj. z 67,19 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 713.543.232 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 30.910.114 głosów,

3) wstrzymało się: 13.915.371 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

"Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 419 oraz 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Znosi się uprzywilejowanie 224.550 akcji imiennych serii A w każdym zakresie, to jest co do głosu, dywidendy i w prawie pierwszeństwa przy podziale majątku Spółki w razie likwidacji.

2. Akcje wymienione w ust.1 powyżej zamienia się na akcje zwykłe na okaziciela.

3. Dla celów realizacji niniejszej Uchwały akcjonariuszami uprawnionymi z akcji określonych w ust. 1 będą osoby, które posiadały te akcje na koniec dnia 25 lutego 2011 roku.

4. Każdemu z akcjonariuszy Spółka wypłaci odszkodowanie z tytułu zniesienia uprawnień związanych z akcjami imiennymi serii A w kwocie równej 3 (słownie: trzy) złote za każdą akcję imienną serii A.

5. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 4 zostanie wypłacone w terminie nie późniejszym niż 5 dni od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą Uchwałą. Zarząd Spółki określi i poda do wiadomości uprawnionych akcjonariuszy termin i tryb wypłaty odszkodowania.

§ 2

W § 6 ust. 1 Statutu Spółki słowa "w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 224.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.987.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela" zastępuje się słowami: "w tym 32.212.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A".

§ 3

W § 6 Statutu Spółki zostaje dodany ust. 6 w następującym brzmieniu:

"6. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów oraz uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem. Dotyczy to w szczególności zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela."

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu zmienionego niniejsza Uchwałą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym:

- w grupie akcji imiennych: zostało oddanych 394.000 ważnych głosów z 197.000 akcji, tj. z 0,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 394.000 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

- w grupie akcji na okaziciela: zostało oddanych 757.974.717 ważnych głosów z 757.974.717 akcji, tj. z 67,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 744.059.346 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 54.008 głosów,

3) wstrzymało się: 13.861.363 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 RO
Małgorzata Iwanejko - Prezes Zarządu
Robert Bednarski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | Raport bieżący | Boryszew SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »