BORYSZEW (BRS): Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A. w dniu 17 lutego 2014r. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 17 lutego 2014 roku.

"UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Zygmunta Urbaniak.

Reklama

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 806.141.896 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Pan Zygmunt Urbaniak wybór przyjął.

"UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 2/2014, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 stycznia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 806.141.896 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

"UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem – 771.978.196 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 34.163.700 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wymagania stawiane Spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji Boryszew S.A. serii A w wysokości 1,00 (jednego) złotego w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10 (dziesięć) groszy oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Boryszew S.A. serii A z liczby 2.200.000.000 do liczby 220.000.000, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Boryszew S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Boryszew S.A w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Boryszew S.A. o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 złoty. W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. upoważnia Zarząd Boryszew S.A. do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Boryszew S.A. o wartości nominalnej 10 groszy każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które w wyniku scalenia akcji Boryszew S.A. o wartości nominalnej 10 groszy każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, który to akcjonariusz na podstawie umowy z Boryszew S.A. zawartej w dniu 14 lutego 2014 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Boryszew S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Boryszew S.A. o nowej wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Boryszew S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Boryszew S.A. dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Boryszew S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Boryszew S.A. o wartości nominalnej 10 groszy, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Boryszew S.A. o wartości nominalnej jeden złoty. W związku z powyższym, w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 10 groszy każda, w liczbie od jednej do dziewięciu, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty, zaś uprawnienia Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego do otrzymania w zamian za posiadane w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 10 groszy każda, jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Boryszew S.A. może nie dojść do skutku.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. zobowiązuje akcjonariuszy Boryszew S.A. do sprawdzenia stanu posiadania akcji Boryszew S.A. na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji Boryszew S.A., w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Boryszew S.A. w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Boryszew S.A. zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby dziesięć. Jeżeli Zarząd Boryszew S.A. nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się że dostosowanie akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 26 lutego 2014 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Boryszew S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. potwierdza niniejszym zawarcie z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego umowy z dnia 14 lutego 2014 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z powołanej umowy z dnia 14 lutego 2014 roku czynności rozporządzające są integralnym elementem procesu scalenia akcji Boryszew S.A.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Boryszew S.A. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Boryszew S.A. oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., ktore to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Boryszew S.A. do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Boryszew S.A. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w związku ze scaleniem akcji w stosunku 10:1 postanawia odpowiednio dostosować brzmienie § 3 pkt. 1) Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 13 października 2011 (z późniejszymi zmianami) w taki sposób, że wynagrodzenie za jedną akcję ustala się na kwotę nie niższą niż 1 złoty (było 0,10 zł) i nie wyższą niż 30 (było 3) złotych.

Po dostosowaniu § 3 pkt. 1) w/w Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

wynagrodzenie za jedną akcję ustala się na kwotę nie niższą niż 1,00 (słownie: jeden) złoty i nie wyższą niż 30,00 (słownie: trzydzieści) złotych.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały oraz postanowienia § 1 ust. 8 wchodzą w życie w dniu rejestracji scalenia akcji Spółki dokonanej przez Sąd Rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 806.141.896 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian dotychczasowej treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z Uchwałą Nr 4 z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, postanawia, co następuje:-

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 ust.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 220.000.000,00 (dwieście dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 806.141.896 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian dotychczasowej treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 806.141.896 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 17 lutego 2014 roku odwołuje się Pana Tadeusza Pietka ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

W głosowaniu tajnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 776.095.612 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 17.576.553 głosy,

3) wstrzymało się – 12.469.731 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 17 lutego 2014 roku odwołuje się Pana Arkadiusza Krężla ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 776.095.612 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 17.576.553 głosy,

3) wstrzymało się – 12.469.731 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 17 lutego 2014 roku odwołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 776.095.612 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 17.576.553 głosy,

3) wstrzymało się – 12.469.731 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 17 lutego 2014 roku odwołuje się Pana Mirosława Kutnika ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 776.095.612 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 17.576.553 głosy,

3) wstrzymało się – 12.469.731 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 17 lutego 2014 roku powołuje się Pana Arkadiusza Krężla do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 777.941.612 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 20.232.038 głosów,

3) wstrzymało się – 7.968.246 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 17 lutego 2014 roku powołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 777.941.612 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 20.232.038 głosów,

3) wstrzymało się – 7.968.246 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 17 lutego 2014 roku powołuje się Pana Mirosława Kutnika do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

W głosowaniu tajnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 777.941.612 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 20.232.038 głosów,

3) wstrzymało się – 7.968.246 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 17 lutego 2014 roku powołuje się Pana Janusza Siemieniec do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

W głosowaniu tajnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 777.941.612 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 20.232.038 głosów,

3) wstrzymało się – 7.968.246 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 17 lutego 2014 roku powołuje się Pana Jana Bogolubow do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 777.941.612 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 20.232.038 głosów,

3) wstrzymało się – 7.968.246 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 17 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 17 lutego 2014 roku powołuje się Pana Tadeusza Pietka do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 806.141.896 ważnych głosów z 806.141.896 akcji, tj. z 36,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 777.941.612 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 20.232.038 głosów,

3) wstrzymało się – 7.968.246 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-17Piotr SzeligaPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »