06MAGNA (06N): Uchwały podjęte przez NWZ NFI Magna Polonia S.A. w dniu 8 marca 2012 roku - raport 15

Raport bieżący nr 15/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości:

Reklama

1. treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu (NWZ) w dniu 8 marca 2012 r.

2. informację o odstąpieniu przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;

UCHWAŁA numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 marca 2012 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Karola Kucha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.243.233 akcji, stanowiących 52,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.243.233, z czego 45.243.233 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

UCHWAŁA numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 marca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad w dniu 08 marca 2012 roku w brzmieniu:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przedstawienie przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia

5.Przedstawienie umotywowania oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1) udzielenia Zarządowi uzupełniającego upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru,

2) dematerializacji akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych,

3) zmiany Statutu w zakresie kapitału docelowego,

6.Przedstawienie dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej oraz powzięcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,

7.Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

8.Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.243.233 akcji, stanowiących 52,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.243.233, z czego 45.243.233 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

UCHWAŁA numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 marca 2012 roku

w sprawie: 1/ udzielenia Zarządowi uzupełniającego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru,

2/ dematerializacji akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych,

3/ zmiany Statutu w zakresie kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 444 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki wskazanej w niniejszej uchwale polegającej na udzieleniu uzupełniającego upoważnienia Zarządowi Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w celu upoważnienia Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1, w ten sposób, iż w Statucie Spółki dotychczasowe postanowienia art. 9 ustępy 9.3 do 9.5 oraz ust. 9.8 otrzymują następujące brzmienie:

"9.3. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 350.000,00 zł (trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) poprzez emisję do 3.500.000 (trzech milionów pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem 18 października 2014 roku.

9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 6.155.286,10 zł (sześciu milionów stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu złotych i dziesięciu groszy) poprzez emisję do 61.552.861 (sześćdziesięciu jeden milionów pięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem 18 października 2014 roku.

9.5 Zarząd jest upoważniony do emisji, z wyłączeniem prawa poboru, warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem:

(a) 18 października 2014 roku, w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Funduszu emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 9.3,

(b) 18 października 2014 roku, w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Funduszu emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 9.4.

9.8. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej."

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestracji akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenie akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe upoważnienie obejmuje uprawnienie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do wprowadzenia ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym złożenie stosownych wniosków.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a wywołuje skutki z chwila dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki do rejestru.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.243.233 akcji, stanowiących 52,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.243.233, z czego 45.243.233 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

UCHWAŁA numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 19 ust. 3 zdanie ostatnie Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w związku z dokooptowaniem Pana Piotra Woźnego do składu Rady Nadzorczej Funduszu w drodze uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 23 grudnia 2011 roku, postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdzić dokooptowanie - w drodze uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 grudnia 2011 roku - do składu Rady Nadzorczej Funduszu, Piotra Woźnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.243.233 akcji, stanowiących 52,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.243.233, z czego 45.243.233 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

UCHWAŁA numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 marca 2012 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu zawarte w uchwale numer 3 podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 08 marca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.243.233 akcji, stanowiących 52,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.243.233, z czego 45.243.233 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

Stosownie do § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, Zarząd Funduszu informuje, że przyjmując porządek obrad w brzmieniu określonym w Uchwale Nr 2, NWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad, proponowanego przez Zarząd Funduszu w treści ogłoszenia o zwołaniu NWZ, dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Jarosław Mikos - Prezes Zarządu
Marcin Frączek - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: uchwały | 8 marca | Emitent | NFI Magna Polonia SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »