Reklama

WISTIL (WST): Uchwały podjęte przez NWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 10.11.2010 r.

Raport bieżący nr 32/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w oparciu o par. 38 ust. 1pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa nie będącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zmianami), przekazuje poniżej treść Uchwał podjętych przez NWZA Spółki "WISTIL" S.A. w dniu 10.11.2010 r., zgłoszone sprzeciwy do protokołu oraz zarządzenie przerwy w obradach.

UCHWAŁA NR 1/2010

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. wybiera Pana Radosława Potrzeszcza do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 876.130 , procentowy udział akcji z których

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 87,613 %

Łączna liczba ważnych głosów 876.130

Za przyjęciem uchwały oddano 876.130 głosów, głosów przeciw oddano - 0 , głosów

wstrzymujących się oddano - 0

UCHWAŁA NR 2/2010

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. przyjmuje następujący porządek:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki.

6. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami w trybie art. Kodeksu Spółek Handlowych

8. Wybór Rady Nadzorczej grupami.

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 876.130, procentowy udział akcji z których

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 87,613 %

Łączna liczba ważnych głosów 876.130

Za przyjęciem uchwały oddano 876.129 głosów, głosów przeciw oddano - 0 , głosów

wstrzymujących się oddano 1.

UCHWAŁA NR 3/2010

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki

Na podstawie art. 416 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wistil S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę:

§ 1

§ 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

"§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 46.41 - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

PKD 47.51 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 49.41 - Transport drogowy towarów

PKD 64.20 - Działalność holdingów finansowych

PKD 64.92 - Pozostałe formy udzielania kredytów

PKD 64.99 - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 47.91 - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

PKD 47.82 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 876.130 , procentowy udział akcji z których

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 87,613 %

Łączna liczba ważnych głosów 876.130

Za przyjęciem uchwały oddano 620.966 głosów, głosów przeciw oddano 250.163, głosów

wstrzymujących się oddano 5.001 głosów

Za uchwałą głosowali:

1. Z.P.S.Ch. i M. "PIOTROWICE" Sp. z o.o. -485.374

2. Zenona Kwiecień - 55.590

3. Iwona Kwiecień-Poborska - 80.001

4. Małgorzata Stodolna - 1

Przeciw uchwale głosowali :

1. Z.S.Ch. i M. "PIOTROWICE II" Sp. z o.o. - 213.300

2. Elzbieta Bielska - 36.863

Wstrzymał się :

1. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych - 1

2. Piotr Golenia - 5.000

Uczestnik reprezentujący akcjonariuszy ,którzy głosowali przeciwko powyższej uchwale zgłosiła sprzeciw żądając jego zaprotokołowania.

UCHWAŁA NR 4/2010

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz osób trzecich, na warunkach określonych w § 2 uchwały:

1) prawa użytkowania wieczystego działek przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 3,5053 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00077590/0 wraz z własnością budynków na nich posadowionych, stanowiących odrębne nieruchomości,

2) prawa użytkowania wieczystego działek przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 2,0586 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00039952/8 wraz z własnością budynków na nich posadowionych, stanowiących odrębne nieruchomości,

3) prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 1,8972 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00073619/2 wraz z własnością budynków na niej posadowionych, stanowiących odrębne nieruchomości.

§ 2

1. Zbycie praw może nastąpić w trybie przetargu, którego warunki określi Zarząd, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, wynikająca z wyceny wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

2. W razie niewyłonienia nabywcy w pierwszym przetargu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 60% wartości rynkowej.

3. Ostateczne warunki zbycia zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 876.130, procentowy udział akcji z których

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 87,613 %

Łączna liczba ważnych głosów 876.130

Za przyjęciem uchwały oddano 620.966 głosów, głosów przeciw oddano 250.163 , głosów

wstrzymujących się oddano 5.001

Uczestnik reprezentująca akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko powyższej uchwale zgłosiła sprzeciw żądając jego zaprotokołowania.

Uczestnik reprezentujący akcjonariusza ZPSCH I M "PIOTROWICE" Sp. z o.o. zgłosił wniosek formalny w sprawie zarządzenia przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 10 grudnia 2010 r. do godz. 11.00, przy czym wznowienie obrad nastąpi w tym samym miejscu.

Wynik głosowania nad wnioskiem:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 876.130, procentowy udział akcji z których

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 87,613 %

Łączna liczba ważnych głosów 876.130

Za przyjęciem wniosku oddano 625.966 głosów, głosów przeciw oddano 250.163 , głosów

wstrzymujących się oddano 1

Do Uchwały Nr 3 i 4 akcjonariusz, który głosował przeciw podjęciu tych Uchwał zgłosił sprzeciwy do protokołu podczas obrad NWZA .

Spółka informuje, że została ogłoszona przerwa w obradach do 10.12.2010 r. do godz. 11.00.
Remigiusz Adamiak - Wiceprezes Zarządu
Barbara Olszewska - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | Raport bieżący | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »