HBPOLSKA (HBP): Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 19.11.2007 roku - raport 41

Raport bieżący nr 41/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HYDROBUDOWY Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROBUDOWY Włocławek S.A., które odbyło się w dniu 19 listopada 2007 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklama

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie zatwierdza porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 209/2007 z dnia 26 października 2007 roku.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

Pan Bartosz Basa

Pani Joanna Zwolak

Pani Irena Deptuch

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 431 w zw. z art. 310 § 2 oraz 432 § 1, 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:

§ 1 (Emisja Akcji serii K)

1.Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1,00 (jeden) złoty i nie większą niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych.

2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (zwanych dalej "Akcjami serii K").

3.Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii K.

4.Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2007 r., tj. począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku.

5.Akcje serii K pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wpłaty na Akcje serii K zostaną dokonane jednorazowo.

6.Emisja Akcji serii K zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539, ze zm.).

§ 2 (Wyłączenie prawo poboru)

1.W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji serii K wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

2.Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Komentarz Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K

Zarząd Spółki, wobec posiadanych informacji o nie przystąpieniu do objęcia akcji nowej emisji przez Spółkę PBG SA - obecnego, większościowego akcjonariusza Spółki Hydrobudowa Włocławek SA, oświadcza, iż wyłączenie prawa poboru, czyli pozbawienie prawa pierwszeństwa przy nabywaniu akcji nowej emisji jest konieczne.

Jednakże, mając na względzie dobre relacje z dotychczasowymi akcjonariuszami, Zarząd Spółki opracuje dla nich preferencyjne zasady nabywania akcji, będące co do zasady quasi prawem poboru. Dlatego też, pozbawienie prawa poboru nie będzie negatywnie wpływać na możliwość nabywania akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, którzy przystąpią do nowej emisji akcji serii K.

§ 3 (Upoważnienia dla Zarządu)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

1.ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii K, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;

2.określenia zasad przydziału Akcji serii K;

3.przydziału Akcji serii K;

4.zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne;

5.podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej na warunkach określonych niniejszą uchwałą i zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa;

6.złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4 (Warunek)

Niniejsza uchwała została podjęta pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy Spółki zmian w Statucie Spółki wprowadzonych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 08 listopada 2007 roku i wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wspomnianych zmian.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A z siedzibą w Wysogotowie w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K zmienia Statut Spółki w ten sposób, iż § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 138.673.201,00 (słownie: sto trzydzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście jeden) złotych i nie więcej niż 173.673.200,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) złotych i dzieli się na nie mniej niż 138.673.201 (słownie: sto trzydzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście jeden) i nie więcej niż 173.673.200 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, w tym:

- 517.650 (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A,

- 82.350 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C,

- 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D,

- 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E,

- 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F,

- 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G,

- 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okazicieli serii H,

- 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii I,

- 65.173.200 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcje na okaziciela serii J,

- nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji na okaziciela serii K."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że zostanie objęta i należycie opłacona co najmniej 1 (jedna) akcja serii K i pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy Spółki zmian w Statucie Spółki wprowadzonych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 08 listopada 2007 roku i wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wspomnianych zmian.

§ 3

Po zakończeniu subskrypcji akcji serii K Zarząd Spółki złoży na podstawie art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oświadczenie dookreślające wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki w oparciu o ilość akcji serii K objętą w ramach subskrypcji.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z dnia 19 listopada 2007 roku oraz z zakończenia subskrypcji akcji serii K.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie dopuszczenia akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie ustala, iż Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym (rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. postanawia, iż wyżej wskazane papiery wartościowe nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja) oraz upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) akcji serii K oraz praw do akcji serii K, w tym do zawarcia przed rozpoczęciem oferty publicznej umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii K oraz akcji serii K w celu ich dematerializacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.
Bartosz Basa - osoba upoważniona

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | uchwały | złoty | Raport bieżący | Włocławek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »