Reklama

ORANGEPL (OPL): Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie.

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Orange Polska S.A. ("Orange Polska”, "Spółka”) przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 kwietnia 2015 roku.

Reklama

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Kraussa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536422 ważnych głosów z 882536422 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882536422

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

Porządek obrad:

1)otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2)wybór Przewodniczącego,

3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)przyjęcie porządku obrad,

5)wybór Komisji Skrutacyjnej,

6)rozpatrzenie:

a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,

b)wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,

c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,

d)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,

e)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,

f)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2014,

7)podjęcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

c)podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,

d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014,

e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,

f)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,

8)podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

9)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

10)zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

11)zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536422 ważnych głosów z 882536422 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882536422

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536422 ważnych głosów z 882536422 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882449322

Przeciw 87100

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A.za rok obrotowy 2014 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:

1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się sumą bilansową 23 986 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów złotych),

2)rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 567 mln zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów złotych),

3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2014 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych

o kwotę195 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych),

4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 32 mln zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych),

5)noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536422 ważnych głosów z 882536422 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882436337

Przeciw 100085

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków

z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 567 260 891,17 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemnaście groszy) dzieli się w sposób następujący:

1)na dywidendę – 555 915 673,35 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy),

2)na kapitał rezerwowy - 11 345 217,82 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze).

§ 2

1.Kwota dywidendy wynosić będzie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą uprawnioną akcję.

W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 100 263 066,15 zł (słownie: sto milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych piętnaście groszy) stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,50 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2014,o której mowa w § 1 pkt 1).

2.Łączna kwota na wypłatę dywidendy wynosić będzie 656 178 739,50 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).

§ 3

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 25.06.2015 r. (Dzień Dywidendy).

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 09.07.2015 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882536422

Przeciw 1

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882536422

Przeciw 1

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:

1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się sumą bilansową 22 104 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy sto cztery miliony złotych),

2)skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 535 mln zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 535 mln zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów złotych),

3)zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2014 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 233 mln zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 233 mln zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony złotych),

4)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 43 mln zł (słownie: czterdzieści trzy miliony złotych),

5)noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882523437

Przeciw 12986

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi K. Koźmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Gervais Pellissier absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Benoit Scheen absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marc Ricau absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Timothy Boatman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185612

Przeciw 350811

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Henryce Bochniarz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jean-Marie Culpin absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Eric Debroeck absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ramon Fernandez absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Russ Houlden absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350811

Wstrzymało się 1

____________________________________________________________

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Marie-Christine Lambert absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pierre Louette absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Gérard Ries absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Valérie Thérond absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bruno Duthoit absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Gaca absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Vincent Lobry absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

_____________________________________________________________

Za 882185611

Przeciw 350812

Wstrzymało się 0

____________________________________________________________

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 882536423 ważnych głosów z 882536423 akcji stanowiących 67,25% kapitału zakładowego

____________________

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »